259 Α' 1988

Προεδρικό διάταγμα 551/1988

«Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)»

17 Νοεμβρίου 1988