149 Α' 2004

Νόμος 3259/2004

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 - Σύσταση και αναδιοργάνωση Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
04 Αυγούστου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις Δ.Ο.Υ. Νομών Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας, που προβλέπονται στους πίνακες των διατάξεων των παρα­ γράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 42/2001 (ΦΕΚ 32 Α ), εντάσσονται και οι Δ.Ο.Υ. Αγ. Αθανασίου και Παλαμά, αντίστοιχα, ως εξής: «ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΤΑΞΗΣ Α ­ Β ΤΑΞΗΣ Α Θεσ/νίκης Λαγκαδά Β Θεσ/νίκης (Β ,Γ ) Δ Θεσ/νίκης Ε Θεσ/νίκης ΣΤ Θεσ/νίκης Ζ Θεσ/νίκης Η Θεσ/νίκης Θ Θεσ/νίκης Ι Θεσ/νίκης ΦΑΕ Θεσ/νίκης Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης Ιωνίας Θεσ/νίκης Καλαμαριάς Νεάπολης Θεσ/νίκης Τούμπας Σταυρούπολης Αγίου Αθανασίου» «ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ο.Υ. Α Δ.Ο.Υ. Β ΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ Καρδίτσας Σοφάδων Μουζακίου Παλαμά» 6. Τα άρθρα 164 και 196 του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατά­ ξεις του Π.Δ. 277/2000 (ΦΕΚ 227 Α ) και του Π.Δ. 42/2001 (ΦΕΚ 32 Α ), τροποποιούνται ανάλογα, κατά το μέρος που ρυθμίζονται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 25 Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 1. Τα καθαρά κέρδη από τη ναύλωση των κρουαζιερό­ πλοιων των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων, που έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., προσ­ διορίζονται με πολλαπλασιασμό των εσόδων (αμοιβών) από τη ναύλωση με το συντελεστή καθαρού κέρδους δέ­ κα τοις εκατό (10%) με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρή­ σεις αυτές δεν ασκούν κατά το χρόνο αυτόν άλλη δρα­ στηριότητα στην Ελλάδα. Ως ακαθάριστα έσοδα (αμοιβές) από τη ναύλωση λαμ­ βάνονται αυτά που προκύπτουν από τα συμφωνητικά ναυ­ λώσεως, που θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κατάρ­ τισή τους. Τα συμφωνητικά ναυλώσεως που έχουν καταρ­ τισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός είκοσι (20) εργάσι­ μων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη φορολογούνται με συ­ ντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ο οφειλόμενος δε φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με δήλωση που υποβάλ­ λεται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Πλοίων Πειραιά μέχρι τη 10η Αυγούστου 2004. Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία για τα έσοδα από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων. 2. Οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται να αρνηθούν τη χο­ ρήγηση άδειας απόπλου για τα πλοία που φορολογούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αν δεν προσκομι­ σθεί σε αυτές βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κ.Φ.Ε. και του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α ) εφαρμόζονται αναλόγως και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρ­ θρου αυτού. 3. Στα κρουαζιερόπλοια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμονή των θεατών των Ολυμπιακών Αγώνων, και θα είναι ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Πειραιά από 1.8.2004 έως 31.8.2004, θα διατηρηθεί το καθεστώς ατέ­ λειας στα τροφοεφόδια, τα καύσιμα, καθώς και τα είδη, τα οποία θα διατίθενται από τα καταστήματα των πλοίων. Επί των πωλούμενων ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα καταστήματα θα υπολογίζεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα καπνικά και τα οινοπνευ­ ματώδη ποτά, θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις επιβολής των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Άρθρο 26 Αμοιβές πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και λοιπών προσώπων που καταβάλλονται από την Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. 1. Οι αμοιβές που καταβάλλει εξ ελευθεριότητος η Ορ­ γανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. από 1.1.2004 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμ­ βουλίου της στους δικαιούχους του προγράμματος επι­ μόρφωσης «SΤΑGΕ», το οποίο καταρτίστηκε με την 33097/25.9.2003 (ΦΕΚ 1420 Β /1.10.2003) κοινή υπουργι­ κή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαιρούνται από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 2. Τα ποσά φόρου εισοδήματος, που ήδη παρακρατή­ θηκαν και αποδόθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., θα της επιστρα­ φούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός μηνός από την υπο­ βολή της σχετικής αίτησης. 3. Η υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης στους ασκού­ μενους που τοποθετούνται από 1.1.2004 και μετά στην Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμμα­ τος «SΤΑGΕ», βάσει της υπ' αριθμ. 33097/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, εξαντλείται στο μέρος της απο­ ζημίωσης που καταβάλλεται και χρηματοδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 18 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α ). Άρθρο 27 Στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙ­ ΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ», του οποίου η σύσταση εγκρίθη­ κε και ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης κυρώθηκε με το από 10 Φεβρουαρίου 2004 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 347 Β ), εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του Ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α ), που ανα­ φέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επω­ νυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙ­ ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» και στην κύρωση του οργανισμού αυτού. Άρθρο 28 Παράταση προθεσμίας Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο μετασχηματισμός ολοκληρωθεί από την 1η Ιανου­ αρίου 2002 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005».

Ρίο, 3 Αυγούστου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 4 Αυγούστου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ