141 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 60/2011

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 177/00 «Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/18/ΕΚ (Πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ)».

16 Ιουνίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141
16 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 177/00 «Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/18/ΕΚ (Πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 4473/1965 “περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων” ( Α΄ 102).
β) Του άρθρου 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 187/1973 “Περί Kώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α΄ 261).
γ) Του άρθρου 3 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» (Α΄ 43) και το γεγονός ότι το σχέδιο π.δ. απεστάλη προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.).
δ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις αριθμ. 101/2010 και 42/2011 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο τίτλος του Τμήματος V του Κεφαλαίου III του Μέρους Α΄ του Π.Δ. 177/2000 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Φ/Γ−Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΠΙΒΑΤΕΣ».

Άρθρο 2Στο Τμήμα V, του Κεφαλαίου III, του Μέρους Α΄ του Π.Δ. 177/2000 (Α΄ 164):ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 36 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του Τμήματος αυτού εφαρμόζονται στα φορτηγά − οχηματαγωγά πλοία που μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες. Ειδικότερα, για τα Φ/Γ−Ο/Γ πλοία κατηγορίας ΙΙΙ, IV, V, VI και VII, κατά το άρθρο 11 του παρόντος, ως επιβάτης νοείται ο οδηγός οχήματος κατά την έννοια του άρθρου 35 παρ. (β) του παρόντος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 38 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 38 Ανώτατος αριθμός επιβατών Τα φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία που αναφέρονται στο άρθρο 36 μπορούν να μεταφέρουν κατ΄ ανώτατο όριο δώδεκα (12) επιβάτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Ο αριθμός των επιβατών που μπορεί να μεταφέρει κάθε πλοίο καθορίζεται από τον ΚΕΕΠ και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας του πλοίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 39 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 39 Ενδιαίτηση επιβατών/οδηγών Τα φορτηγά−οχηματαγωγά πλοία αυτού του Τμήματος πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης, που να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις για την ενδιαίτηση του πληρώματος. Δεν απαιτούνται κοιτώνες, εφόσον οι πλόες δεν επιβάλλουν διανυκτέρευση στο πλοίο των επιβατών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα πρώτα εδάφια των άρθρων 35 και 37 η λέξη «Κεφαλαίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τμήματος».

Άρθρο 3Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ