232 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 97/2011

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Άρθρο 1 - Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
03 Νοεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232
3 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 97
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 41, παρ. 2, του Ν. 2362/ 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31, του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
β) τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος π.δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την 273/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διατάκτη και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου ή του Ειδικού Λογιστηρίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για τις κατωτέρω κατηγορίες Χ.Ε.Π., ως ακολούθως: α. Μέχρι ένα (1) έτος για Χ.Ε.Π. που αφορούν δαπάνες: i) προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΕΥΠ, που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, ως απόρρητες, ii) προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων των Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό. β. Μέχρι δύο (2) έτη για Χ.Ε.Π. που αφορούν: i) δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού, ii) επιδοτήσεις εν γένει, προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ