272 Α' 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 169/2013

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 2 - Σκοπός των δανείων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
13 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 272
13 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 169
Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
2. Το Ν. 1608/1919 περί «Ίδρυσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων», το Π.Δ. 95/1996 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» και το Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) περί «Αναμόρφωσης πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
3. Το αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε μα το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 340/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Σκοπός των δανείων του άρθρου 1 περίπτωση α,β,γ και δ του παρόντος είναι: i. η εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα καθώς και η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, ii. η προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, iii. η καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων. iv. η εξυγίανση − μόνο των ΟΤΑ, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών προσώπων αυτών. β. Σκοπός των δανείων του άρθρου 1 περίπτωσης ε αποτελεί αποκλειστικά η εκτέλεση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ