114 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70/2015

Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

22 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
22 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ. 127/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 24/ 2015 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανασυνιστάται. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου και μετονομαζόμενου με το παρόν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο και μετονομαζόμενο με το παρόν Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ανασυνιστάται σε Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/2015 Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανασυνιστάται και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ανασυνιστώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το Π.δ. 24/ 2015 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως τις 31.12.2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο οποίος είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού της, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ