Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Τύπος Εγγράφου []
176 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 9
Προεδρικό διάταγμα 88/2018 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018 - Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 20/02/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017 - Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016 - Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/2016 - Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 80/2016 - Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 05/08/2016
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70/2015 - Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 22/09/2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2015 - Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ “Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων” − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 17/07/2015
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014 - Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2014

Σελίδα 1 από 9