Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Έτος Έκδοσης []
23 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 2
Νόμος 2874/2000 - Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/12/2000
Νόμος 2859/2000 - Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2000
Νόμος 2830/2000 - Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2000
Νόμος 2810/2000 - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/03/2000
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 1003515 / 22 /0006Δ/2000 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), σχετικά με τη θεώρηση από τις Διοικητικές Αρχές του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση από τις Διοικητικές Αρχές, δικηγόρους και συμβολαιογράφους των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/01/2000
Κανονισμός 1346/2000 - ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/06/2000

Σελίδα 1 από 2