Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Έτος Έκδοσης []
1243 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 63
Νόμος 4209/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/11/2013
ΝΟΜΟΣ 4208/2013 - Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/11/2013
ΝΟΜΟΣ 4194/2013 - Κώδικας Δικηγόρων.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/09/2013

Σελίδα 1 από 63