186 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4183/2013

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.

11 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 186
11 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4183
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η «Σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου 2013, μεταξύ αφ’ ενός της εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στο Περιστέρι Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ», το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

Άρθρο δεύτεροΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στο κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, η ισχύς των κάτωθι διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: (α) του ν. 4192/1929 που κύρωσε το νομοθετικό διάταγμα της 11ης Μαΐου 1929, με τίτλο «περί ακυρώσεως συμβάσεως αφορώσης το λαχείον του στόλου και των αρχαιοτήτων της Ελλάδος» (Α΄226), (β) του νομοθετικού διατάγματος της 10.7.1929 «περί καθορισμού του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου και των Αρχαιοτήτων της Ελλάδος» (Α΄226), (γ) του ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων» (Α΄512), (δ) του ν. 2038/1939 «περί τροποποιήσεων των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (Α΄454), (ε) της υπ’ αριθ. 1053068/334/Α0013/1997 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» (Β΄542), (στ) της υπ’ αριθ. 2/84003/0049/2000 υπουργικής απόφασης «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο» (Β΄1503), (ζ) του ν. ΓΚΖ/1904 «περί συστάσεως λαχείου του Εθνικού Στόλου» (Α΄122), (η) του ν. ΓΝΖ/1905 «περί συγχωνεύσεως του Λαχείου της Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Λαχείου υπέρ του Εθνικού Στόλου της Ελλάδος» (Α΄120), (θ) της υπουργικής απόφασης 6155/1941 «περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετονομασίας του Λαχείου του Στόλου εις Λαϊκόν Λαχείον» (Β΄114), (ι) της υπουργικής απόφασης 46338/5731/1948 «περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ασφαλίσεως και εισπράξεως εισφορών λαχειοπωλών του Λαϊκού Λαχείου» (Β΄11), (ια) της υπουργικής απόφασης 7195/2010 «Τρόπος λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (Β΄2171), (ιβ) της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων 1419/1937 «απόφαση για τη σύσταση Εθνικού Λαχείου» (Β΄80), (ιγ) της υπουργικής απόφασης 1008828/40/Α0013/1993 «Τροποποιήσεις Εθνικού Λαχείου και καθορισμός Προγράμματος κερδών της 162ης Έκδοσης» (Β΄36), (ιδ) της υπουργικής απόφασης 3336/2011 «Καθορισμός του Προγράμματος των Κληρώσεων της 217ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου» (Β΄1014), (ιε) του άρθρου 17 «Σύσταση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου και του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου» του ν. 1947/1991 «Φορολογικές Ρυθμίσεις – Πληγέντες από Σεισμό» (Α΄70), (ιστ) του άρθρου 12 παράγραφος 3 του ν. 1967/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄149), (ιζ) του άρθρου 93 «Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων» του π.δ. 284/1988 «Εσωτερική Λειτουργία του Υπουργείου Οικονομίας» (Α΄128), (ιη) της υπουργικής απόφασης 1116250/928/ 0006Α/ 1993 «Σύσταση Γραφείου στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων» (Β΄715), (ιθ) του άρθρου 10 του ν. 2515/1997 «Σύσταση Ευρωπαϊκού Λαχείου» (Α΄154), (κ) του ν. 143 της 28/30.9.1967 «Περί συστάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως» (Α΄165), (κα) της υπουργικής απόφασης 6590/2010 «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης της τεσσαρακοστής τέταρτης (44ης) έκδοσής του, έτους 2010» (Β΄1939), (κβ) κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αντίκειται στις ρητές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή ισχύος μπορεί να παρατείνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο τρίτο

Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1(β) και (γ) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180), θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4002/2011.

Άρθρο τέταρτοΕπιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης που αφορούν πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν μέχρι 31.7.2013 για τις οποίες η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) καθίσταται αρμόδιο ή αποκλειστικά αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., εξετάζονται από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι 31.12.2013. Εάν κατά την τελευταία αυτή ημερομηνία δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται.

Άρθρο πέμπτοΠαράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2013 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά, καταχωρούνται από τις Δ.Ο.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν της μέχρι και της 30ής Αυγούστου 2013 σχετικής ειδοποίησης, ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάταξη του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από την κατάθεσή της στη Βουλή.

Άρθρο έκτοΠαράταση προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2013 από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. − Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet λόγω μη έγκυρων ή ανενεργών ΑΦΜ, γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με το πρώτο αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των δικαιούχων με έγκυρα ΑΦΜ (αρχείο 1) υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και έχει μηδενικό υπόλοιπο. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) που περιέχει τους δικαιούχους του πρώτου αρχείου, καθώς και τους δικαιούχους με τα μη έγκυρα ή ανενεργά ΑΦΜ υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο (CD ή DVD) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο αποδίδεται στο είδος φόρου 1194 μέσω του τμήματος εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) προωθείται από τη Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. − Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2013.

Άρθρο έβδομοΤροποποίηση του ν. 4174/2013 και του ν. 4179/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) οι λέξεις «του άρθρου 54» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του άρθρου 55 παρ. 2».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «και του Συμβουλίου της Επικρατείας» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και στην προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής προσφυγής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάταξη του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4174/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) προστίθεται ως Παράρτημα το υπ’ αριθμ. 744 κλίμακας 1:1.000 τοπογραφικό διάγραμμα, με το οποίο αποτυπώνονται οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτηριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας του άρθρου 34 του παραπάνω νόμου και αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.»

Άρθρο όγδοο

Στο έκτο άρθρο του ν. 3755/2009 (Α΄ 52), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 έως εξής: «3. Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιων έργων και υπηρεσιών, που συνάπτονται συνεπεία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και αφορούν τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, θεωρούνται ότι συνάπτονται νόμιμα ακόμη και όταν ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβαίνει αρνητικός: α) για την υπέρβαση του ύψους του προϋπολογισθέντος τιμήματος και αοριστία της σύμβασης, εφόσον οι εργασίες που θα παρασχεθούν και με τις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις διαγωνιστικές προδιαγραφές δεν υπερβαίνουν σε αξία το προϋπολογισθέν τίμημα, β) για μη παράθεση συγκριτικών στοιχείων που βεβαιώνουν το συμφέρον της προσφοράς του αναδόχου και γ) για μη ταύτιση του σχεδίου της σύμβασης, που περιλαμβανόταν στην προκήρυξη, με το υποβληθέν για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δεν επέρχεται βλάβη για το δημόσιο συμφέρον. Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης. Ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και σε σχέδια συμβάσεων που έχουν ελεγχθεί από το 2012, έως και τη δημοσίευσή της.»

Άρθρο ένατοΈναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την ψήφισή του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ