Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Έτος Έκδοσης []
7222 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 362
Νόμος 4636/2019 - Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/11/2019
Νόμος 4635/2019 - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/10/2019
ΝΟΜΟΣ 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2019
ΝΟΜΟΣ 4620/2019 - Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2019
ΝΟΜΟΣ 4619/2019 - Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2019

Σελίδα 1 από 362