89 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4618/2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

10 Ιουνίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
10 Ιουνίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4618
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μετα- ξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι από 3.6.2019 επι- μέρους συμβάσεις για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημο- σίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω Μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

Άρθρο δεύτεροΡυθμίσεις για το χορηγούμενο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Στο άρθρο 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Στους δικαιούχους, που είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, καταβάλλεται το επίδομα του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των περι- ορισμών των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξωτερικών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος στους ανωτέρω δικαιούχους.»

Άρθρο τρίτοΕπέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπα- ραγράφου ΙΔ΄.1 της παραγράφου ΙΔ΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχο- λούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) για τη λειτουργία οργα- νωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και γ) σε δήμους, περιφέ- ρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. ή και από το Π.Δ.Ε. ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους.»

Άρθρο τέταρτο

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 28ης Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2019».

Άρθρο πέμπτοΠαράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσά- ρων (74) ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότε- ρο από πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του πρώτου (1ου) και του δεύτερου (2ου) εδαφίου της παραγράφου 3 του άρ- θρου 7 του π.δ. 51/2012 (A΄ 101) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δο- κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορί- ας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερο- μηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40) καταργείται.

Άρθρο έκτοΤροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει- ας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 (B΄ 1153) από- φασης του Υπουργού Ανάπτυξης, τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, η τελευταία παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την ημερομηνία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράταση του τελευταίου εδαφίου της παραγρά- φου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αυτό προ- στίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και οριστικές προσφορές σταθμών, για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτηση μαζί με τα δικαιο- λογητικά του άρθρου 8 της Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 (Β΄ 1153) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο έβδομοΤροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 προστίθεται παρά- γραφος 12Α ως εξής: «12Α. Οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) των σταθμών των παραγράφων 11 και 12 που συνδέονται στην Υψηλή Τάση παρατείνονται κατά τρεις (3) μήνες, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμι- ών έχει υποβληθεί αίτημα σύνδεσης με πλήρη φάκελο στον αρμόδιο διαχειριστή και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κατόχου του σταθμού, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα έργα και ότι ο σταθμός είναι έτοιμος για τη θέση του σε λειτουργία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ- θρου 5 του ν. 4414/2016 οι λέξεις «στον Κώδικα Διαχεί- ρισης του Συστήματος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθεται παρά- γραφος 8Γ ως εξής: «8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας αντα- γωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντι- στοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρ- κειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.»

Άρθρο όγδοοΤροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (A΄ 9)

Στο άρθρο 11 του ν. 4513/2018 προστίθεται παράγρα- φος 13 ως εξής: «13. Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο ένατοΜη επιβολή προστίμων για συναποθήκευση σε φορολογικές αποθήκες

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ν. 3054/2002 για συναποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων από περισ- σότερους κατόχους αδειών εμπορίας σε φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία έχει συντελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4602/2019 (Α΄ 45).

Άρθρο δέκατοΡυθμίσεις για την «Ελληνική

Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» Στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για την καταβολή δεδουλευ- μένων αποδοχών του προσωπικού της και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καλλιέργεια των ετών 2017 και 2018 προς τους τευτλοπαραγωγούς προμη- θευτές της, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» δύναται να επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προ- γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι- κονομίας και Ανάπτυξης.»

Άρθρο ενδέκατοΠαράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις «30 Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέ- ξεις «30ής Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2019».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «30 Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019».

Άρθρο δωδέκατοΚατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017

Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργούνται.

Άρθρο δέκατο τρίτοΤροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παρα- γράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρά- γραφο 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».

Άρθρο δέκατο τέταρτοΡύθμιση εργασιακών θεμάτων Υπουργείου ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται σωρευτικά στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και του άρθρου 107 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), καθώς και οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) για τους φορείς αρμοδιότητάς τους μπορούν να παρατείνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν συναφθεί σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 και του άρθρου 107 του ν. 4461/2017 έως την ολοκλή- ρωση των διαδικασιών πρόσληψης που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. ή μεταξύ διαφορετικών Δ.Υ.ΠΕ., που έχουν πραγ- ματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών σύμ- φωνα με το άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), και οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2019.

Άρθρο δέκατο πέμπτοΡυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει- ας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας ΙσχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται παρά- γραφος 9 ως εξής: «9. Τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, για αιτιολογημένη γνώμη, εισήγηση ή πρό- ταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη σφαίρα γνώσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και σε εσωτερικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που τηρεί ή περιέρχονται σε γνώση της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήρι- ξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα πα- ραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβο- λή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη. Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υπο- στήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατη- γορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξω- τερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκε- κριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρι- πλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ μπο- ρούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγω- γή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από την ΡΑΕ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προ- σωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διε- νεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ου- σιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουρ- γίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί. β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΡΑΕ προ- σλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία: αα. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπι- κού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγρα- φή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με από- φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της ΡΑΕ του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδο- θεί, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. ββ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ΡΑΕ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλε- γομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της κα- ταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της ΡΑΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας. γγ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, κα- θώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων του προ- ηγούμενου εδαφίου για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη ΡΑΕ, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. γ) Κατά την αξιολόγηση των προσόντων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στη ΡΑΕ, η εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων, εφόσον έχει διανυθεί σε θέσεις σε Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμι- στικές Αρχές ή σε θέσεις θεσμικών φορέων του τομέα ενέργειας, μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την προη- γούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν και την απόφα- ση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της 21ης 6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) κενών οργανικών θέσεων στη ΡΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 95 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 95 Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος 1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (εφεξής Μηχανισμός). Ως βασική υπηρεσία του Μηχανισμού ορί- ζεται η παροχή της υπηρεσίας διαθεσιμότητας ισχύος των επιλεγέντων παροχών, η οποία καθορίζεται από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 2. Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος παρέχεται στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δικαιωμάτων αξιοπιστίας για μια προκαθορισμένη περίοδο. Τα δικαιώματα αξιο- πιστίας συνδυάζονται με υποχρεώσεις των επιλεγέντων παροχών και δύνανται να μεταβιβάζονται στο πλαίσιο δευτερογενούς αγοράς. 3. Ως Πάροχοι διαθεσιμότητας ισχύος ορίζονται, μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό μηχανισμό στήριξης, οι κατανεμόμε- νες μονάδες παραγωγής, τα συστήματα απόκρισης της ζήτησης, τα συστήματα αποθήκευσης, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής γειτονικών χωρών μέσω των διασυνοριακών διασυνδέ- σεων και οι σταθμοί ΑΠΕ. 4. Ως Αποζημίωση για την υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Δι- αχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Μηχανισμός Αποζημί- ωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ στους Προμηθευτές. 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι βασικές αρχές εφαρμογής του Μηχανισμού, όπως η διάρκεια ισχύος του μέτρου, ο τρό- πος και η τιμή αποζημίωσης των επιλεγέντων Παροχών, η διάρκεια των Συμβάσεων των επιλεγέντων Παροχών με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διαχει- ριστή του ΕΣΜΗΕ, εγκρίνεται ο Κανονισμός Μακροχρό- νιου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Με τον Κανονισμό ορίζονται διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τη συμμετοχή των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος στον Μηχανισμό, οι υποχρεώσεις των Παρόχων διαθεσιμότη- τας ισχύος και οι συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η μεθοδολογία κατανομής των χρεώσεων στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ- γειας, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού. 7. Με την παρέλευση των πρώτων τεσσάρων (4) ετών εφαρμογής του Μηχανισμού και ακολούθως ανά δύο (2) έτη, η ΡΑΕ εξετάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μηχανισμού και την επίδραση του στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισηγείται στον Υπουργό Περι- βάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις τροποποίησης παρα- μέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 149 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020». β) Στο πρώτο και στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), η ημερο- μηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020».

Άρθρο δέκατο έκτοΤροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 η ημερομηνία «31η Μαρ- τίου 2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30η Σε- πτεμβρίου 2019».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης της παρα- γράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 αναβιώνουν αυτοδίκαια.

Άρθρο δέκατο έβδομοΛειτουργία Ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νήσο ΚρήτηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την 1η Ιανουάριου 2020 και μέχρι την ολοκλή- ρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Νήσου Κρήτης με την Αττική, οι εγκατεστημένες σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής της Νήσου Κρήτης Ατμοηλεκτρι- κές Μονάδες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ και στην Οδηγία 2015/2193/ΕΕ, δύνανται να λειτουρ- γούν κατά παρέκκλιση της 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, της οικ 6164/2018 (Β΄ 1107) κοινής υπουργικής απόφασης και της εκτελε- στικής απόφασης 2017/1442/ΕΕ της επιτροπής. Κατά το διάστημα αυτό διατηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες ατμοηλε- κτρικές Μονάδες στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλο- ντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των υφιστάμενων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της Νήσου Κρήτης, σύμφωνα ιδίως με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τον προσδιορισμό των εκπομπών των εγκατα- στάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος διασφαλίζε- ται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, το οποίο αποτελεί πόρο του Πράσινου Ταμείου και το οποίο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (A΄ 182). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικό με το περιβαλλο- ντικό ισοδύναμο.

Άρθρο δέκατο όγδοοΤροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2515/1997

Στην παράγραφο 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης με συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος και με υποκατάστα- ση της απορροφώσας ή της νέας ή της επωφελούμενης εταιρίας, που δεν είναι ήδη πιστωτικό ίδρυμα, στην άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), εφαρμόζεται το παρόν άρθρο. Επιπλέον, για την υποκατάσταση στην άδεια λειτουργί- ας απαιτείται έγκριση της εποπτικής αρχής, στην οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί χορήγησης άδειας λειτουργίας. Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου η εποπτική αρχή δύναται να μην αξιολογήσει τους μετόχους ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν έχουν ήδη αξιολογηθεί πριν από τον μετασχηματισμό και δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησής τους. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας έγκρισης, η εποπτική αρχή δύναται να μην επαναλάβει κάθε άλλο μέρος της διαδικασίας χορήγησης άδειας λει- τουργίας, ως προς το οποίο έχει ήδη γίνει αξιολόγηση για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπεται στις προη- γούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου είτε κατά την άσκηση της εποπτείας επί του πιστωτικού ιδρύματος που έφερε την άδεια λειτουργίας ως τον μετασχηματι- σμό, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησης.».

Άρθρο δέκατο ένατοΤροποποίηση του άρθρου 192 του ν. 4389/2016ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προ- στίθεται εδάφιο, ως εξής: «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 197 του παρόντος, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα από τη φράση «Για τη διευκόλυνση της επιλογής...» έως τη φρά- ση «...περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό.», εφαρμό- ζεται αναλόγως και για την επιλογή υποψήφιων μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας, πλην του ΤΧΣ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 υπερισχύουν κάθε άλλης σχετικής διάταξης και αρχίζουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο εικοστόΜετά τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής: «Άρθρο 18Α

Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου 1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της διανομής και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερί- δων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώ- λησης εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως παρακώλυση νοείται ιδίως: α. η μη διανομή όλων των φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών σε όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης και β. η απόκρυψη των εφημερίδων και περιοδικών από τις επιχειρήσεις πώλησης αυτών. 2. Η με πρόθεση παραβίαση της παραγράφου 1 τιμω- ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελείται από αμέλεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους. 4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ’ επάγγελμα τέλε- σης της πράξης της παραγράφου 1 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.».

Άρθρο εικοστό δεύτεροΤροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφια, ως εξής: «Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ- σεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των, σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με άρθρο 61 του ν. 4557/2018 πιστώσεων χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και τον Σεπτέμ- βριο 2019.».

Άρθρο εικοστό τρίτοΤροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)

Στο άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο 6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως έχει κα- θοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυ- τικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρα- τείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτα- σης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπο- γραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδο- χής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραι- τείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρ- θρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 2019.».

Άρθρο εικοστό τέταρτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2019 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά- λισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει την κα- ταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιού- χους, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογα- ριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Το ύφος της καταβλητέας σύ- νταξης καθορίζεται με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από 1.1.2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ- Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλι- στικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρ- χεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ για τα έτη 2024 και εφεξής θα καθοριστεί με μελέτη που εκπονεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού και ο τρόπος καταβολής του από την ΕΤΕ. Ειδικά για το διάστημα από 1.1 έως 31.5.2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΠ και το ισόποσο των εισφορών ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στους συνταξιούχους της παραγράφου 1 η ΕΤΕ κα- ταβάλλει τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 1 και αφού συμψηφιστούν τυχόν κα- ταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό. Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του συνολικού ποσού έως την 31.8.2019 και το υπόλοιπο τμηματικά και πάντως το αργότερο την 31.12.2020.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η καταβλητέα σύντα- ξη υπολογίζεται, για το διάστημα ασφάλισης έως και 31.12.2014, με βάση τον τύπο Ρ = 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), ενώ για το διάστη- μα ασφάλισης από 1.1.2015 εφαρμόζεται το Σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕ- ΑΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εφαρμογή του παρόντος η ΕΤΕ παρέχει στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλι- στικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το προ- σωπικό που κατ’ αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ. Για τον υπολογισμό της παροχής του παρό- ντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους και της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθ- μίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό πέμπτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώ- μη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 (Α΄ 18) και 37 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το ει- σόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες από την εφαρμογή του παρόντος κα- λύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο εικοστό έκτοΤροποποίηση του ν. 2960/2001ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδα- φίων, καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων και αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους, δεν εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρε- ωτικά, κατά το μέρος που αφορούν το νομικό πρόσωπο ως αστικώς συνυπεύθυνο, του οποίου οι οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύν- σεις, που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω κα- ταλογιστικές πράξεις, διαγράφονται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που εξέδωσε τις καταλογιστικές πράξεις. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε εκτέλεσή τους δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αίτηση που προβλέπεται στην προηγούμενη πα- ράγραφο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η πράξη ανάκλησης επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και δικαστικά εκκρεμείς υποθέσεις.

Άρθρο εικοστό έβδομο

Από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους. Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση.

Άρθρο εικοστό όγδοο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Οι επιμέρους συμβάσεις - Έργα V και VI αποτελούν αντίστοιχα τα Πα- ραρτήματα 5 και 6 της από 6.9.2018 Σύμβασης και αναπόσπαστα μέρη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Υφυπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υφυπουργός
Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.