Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: ------Ακίνητης Περιουσίας
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/12/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
όμως δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο εισόδημα αυτό και ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδημα. Εξαιρετικά για τους τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006, το ποσοστό του παρακρατούμενου φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/02/2013
="Δείτε το Σχετικό">παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2238/1994, ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με διαίρεση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/04/2014
του φόρου υπεραξίας είναι το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/02/2013
εισοδήματος.
3. Βάσει του σχετικού Οδηγού Εφαρμογής, το ανανεωμένο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1, Α2 και Β), στις οποίες εντάσσονται οι ωφελούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους. Συγκεκριμένα, το ανανεωμένο πρόγραμμα παρέχει, μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, άτοκο δάνειο και επιχορήγηση, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
Σελίδα 1 από 1