Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών
Καθαρισμός πεδίων
5 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1244/2011 - Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και για την άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων πολιτών και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες, οι οποίες, όπου απαιτείται, θα καλυφθούν με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση: 1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/12/2011
ΠΟΛ. 1033/2013 - Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 και οι οποίοι έχουν λάβει σχετική πρόσκληση από τη Γ.Γ.Π.Σ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες – διευκρινίσεις τόσο για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων όσο και για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών. Η φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2238/94 (Κ.Φ.Ε.) αλλά και των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα εγκύκλιο.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/02/2013
των φορολογουμένων όσο και για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών. Η φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 2012/2012 - Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ2012/21-09-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2573/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2012
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2013
Απόφαση [ΠΟΛ. 1206/30.8.2013] (ΦΕΚ 2237 Β΄) αποστέλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται αφενός στην Κ.Υ.Α. Φ2- 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), όπως ισχύει, άρθρο 5 παράγραφος 9, άρθρο 6 παράγραφος 7, άρθρο 7 παράγραφος 2ιγ΄, άρθρο 10 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και αφετέρου στη Κ.Υ.Α. [ΠΟΛ. 1206/30.8.2013] (ΦΕΚ 2237 Β΄), κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 2 (δελτίο παραλαβής, δελτίο
Σελίδα 1 από 1