Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Καθαρισμός πεδίων
1489 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 75
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Στην Έκθεση Πεπραγμένων, την οποία καταρτίζει κάθε έτος το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συ- μπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος, από τους ραδιοτηλεο- πτικούς φορείς και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για τον σκοπό αυτό.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 102/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγρα- φο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του [π.δ. 41/2018] (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτη- μένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βα- σιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, που διαμένουν στην Ελ- ληνική Επικράτεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο επόμενο άρθρο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II
Απόφαση ΔΕΔ 927/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ παρ. 7 και 11 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, 1 και 4 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, αποφάσεις ΣτΕ 1738/2017 και 2934/2017, ΠΟΛ 1194/05-12-2017, ΠΟΛ 1191/01-12-2017, παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1095/29-04-2011, ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015, άρθρο 65 του ν. 4174/2013 _1111 _3523917_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/03/2019
Σελίδα 1 από 75