Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Καθαρισμός πεδίων
1450 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 73
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/12/2018
Άρθρο 14
και Τροφίμων και κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. 5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις
Άρθρο 34
Στην [παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015] (Α΄ 176), μετά τις λέξεις «του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», προστίθε- νται οι λέξεις «του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου».
Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασί- ζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.».
Άρθρο 49/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.».
Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Πα- ραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το[ άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000] (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».
Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Η επιτροπή δύναται: α) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πι- στοποιημένο εκτιμητή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτι- μητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου
Σελίδα 1 από 73