Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Τύπος εγγράφου Οδηγία
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
Καθαρισμός πεδίων