Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2000
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2000
Άρθρο 101
Κάθε Συμβολαιογραφικός Σύλλογος μεριμνά ώστε να αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη για την εγκατάσταση των υπη­ ρεσιών του και των υπηρεσιών του αρχειοφυλακείου κα­ τά τα ειδικότερα οριζόμενα στο κεφάλαιο «Περί αρχειο­ φυλακείων».
Άρθρο 142
υφίσταται συμβολαιογράφος που προβλέπεται στο κεφάλαιο τρίτο αυτού του Κώδικα.
Άρθρο 100
το αρχειοφυλακείο δεν αποτελεί χωριστή δημόσια ή άλλη υπηρεσία κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο σχετικό για το αρχειοφυλακείο κεφάλαιο του Κώδικα αυτού. δ) Έκτακτες εισφορές, δωρεές και χορηγίες. ε) Τα δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων συμ­ βολαίων και κάθε είδους πράξεων για χρήση του Δη­ μοσίου και στ) Κάθε άλλο έσοδο που θα προκύψει από οποια­ δήποτε άλλη αιτία με απόφαση του διοικητικού συμβου­ λίου.
Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που διέπονται κατ' αρχήν από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου μετα­ ξύ των οποίων: αα) Επιχειρηματικής φύσης (Δημόσιες Επιχειρήσεις), όπως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΜ.ΤΑ.), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), τα Ηλεκτρικά Μεωφορεία Αθηνών ­ Πειραιώς (Η.Μ.Π.Α.Π.), το Κεφάλαιο Ασφάλισης, Πιστώσεων, Εξαγωγών (Κ.Α.Π.Ε.), οι Ηλεκτρικοί Σιδηρό­ δρομοι Αθηνών
Άρθρο 115/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αναπτύξεως. στ) Τραπεζικές και άλλες Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες το Δημόσιο ή τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου ή έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορή­ γηση. Εξαιρούνται η Εθνική και η Εμπορική Τράπεζα, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 117 του πα­ ρόντος, εκτός εάν χορηγούν δάνεια για λογαριασμό του Οργανισμού Εργατικής
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/06/2000
Σελίδα 1 από 1