96 Α' 2000

Νόμος 2830/2000

Κώδικας Συμβολαιογράφων.

Άρθρο 115 - Προσδιορισμός κρατικών συμβολαίων. Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου καταλαμβάνει τα συμβόλαια, πράξεις ή εκθέσεις στις οποίες ένα από τα μέ­ ρη που συμβάλλεται, συνυπογράφει, συναινεί ή αποκτά δικαιώματα είναι:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
16 Μαρτίου 2000

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2830
Κώδικας Συμβολαιογράφων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α.) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, οι Ενώσεις και οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Οργανισμοί Τοπι­ κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερης βαθμίδας (Νομαρ­ χιακή Αυτοδιοίκηση), οι Δημόσιες Ενώσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μεταξύ των οποίων Σύλλογοι, Δικηγορικοί, Ιατρικοί, Οδοντιατρικοί, Φαρμακευτικοί, Συμ­ βολαιογραφικοί, τα Επιμελητήρια, Τεχνικό, Γεωτεχνικό, Οικονομικό, Εμπορικό, Βιομηχανικό, Ναυτικό, η Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, η Ένωση Επαγγελματικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Ελ­ λάδος, τα Δημόσια Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων τα Ανώ­ τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Βρεφοκομεία, Παιδικοί Σταθμοί, Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, Κρατικά Θέατρα, Μουσεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τα Μιμενικά Ταμεία, ο Οργανι­ σμός Μιμένος Πειραιώς (Ο.Μ.Π.) ή Οργανισμοί άλλων Μι­ μένων της Χώρας, τα Ταμεία Ανεργίας, Αρωγής και Θυμά­ των Πολέμου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταμείο Οδοστρωμάτων, τα εκπροσωπούμενα στη Βουλή Πολιτικά Κόμματα, το Χρηματιστήριο Αθηνών. β) Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί και Οργανισμοί ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας. γ) Κρατικές, Δημόσιες ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή επι­ χειρήσεις που έχουν παραχωρηθεί από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Δημόσια Επιχείρηση Ηλε­ κτρισμού (Δ.Ε.Η.), ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλά­ δος (Ο.Τ.Ε.), η Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). δ) Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα ή του Ν. 2039/1939 που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδο­ τούνται ή επιχορηγούνται από αυτό. ε) Οι Κρατικές Τράπεζες Ελλάδος, Αγροτική Τράπεζα και η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως. στ) Τραπεζικές και άλλες Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες το Δημόσιο ή τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου ή έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορή­ γηση. Εξαιρούνται η Εθνική και η Εμπορική Τράπεζα, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 117 του πα­ ρόντος, εκτός εάν χορηγούν δάνεια για λογαριασμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. ζ) Κρατικά Νομικά Πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί από το νόμο ή τα δικαστήρια τελεσίδικα ως Νομικά Πρό­ σωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των ανωτέρω νομικών προσώπων όπως ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδος (ΟΣΕ), ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ). η) Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων των εδαφίων α' έως και ζ' αυτής της παραγράφου, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά, καθώς και θυγατρικές των θυγατρικών εταιρίες. θ) Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Συνεταιρι­ σμών του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και κάθε είδους Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Συνεταιρισμών όπως Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. ι) Το Άγιον Όρος, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές και τα ιδρύματα του Αγίου Όρους. ια) Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιω­ τικού Δικαίου της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως η Εκκλησία της Ελλάδος συνολικά, η Αρχιεπισκοπή, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές, η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Κρήτης, η Αποστολική Διακονία της Εκκλη­ σίας της Ελλάδος, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, η διοίκη­ ΦΕΚ 1901 ση και διαχείριση εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και Νομικά Πρόσωπα ή Κοινότητες κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος. ιβ) Αποκεντρωμένες ή ανεξάρτητες Δημόσιες Υπηρε­ σίες, όπως η Διεύθυνση Κρατικών Μαχείων, το Εθνικό Τυπογραφείο, οι Βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι., το Εθνικό Κινη­ ματογραφικό Αρχείο, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Νομικό Συμ­ βούλιο του Κράτους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Επι­ τροπή Τοπικής Ραδιοφωνίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ρα­ διοτηλεόρασης. ιγ) Κοινωνικοποιημένες Επιχειρήσεις με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. ιδ) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις όταν στο συντελεστή κεφά­ λαιο μετέχουν πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με ποσοστό συμμετοχής πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ