Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
Θεματική Ενότητα: ---Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Εφαρμογών (ΔΗΛΕΔ)
Καθαρισμός πεδίων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 05/10/2011
αιτούνται απαλλαγής από ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» και του ν.1684/87 περί απαλλαγής από ΦΠΑ της οριστικής εισαγωγής αγαθών.
Σελίδα 1 από 1