Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Καθαρισμός πεδίων
2 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/09/2016
ΜΕΡΟΣ Β΄/Άρθρο 26/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
) και υπό την προϋπό- θεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και με την επιφύλα- ξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι ΕΤΑΑ και ΔΟΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Σελίδα 1 από 1