160 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

06 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
6 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσω- μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ
Άρθρο 1Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός των άρθρων 1 έως 17 του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδη- γία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «για την τροποποί- ηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοι- κητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές απο- δοχών και τις κυρώσεις», η οποία έχει ενσωματωθεί με το ν. 4099/2012 (Α΄ 250).

Άρθρο 2(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο α΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 αντι- καθίσταται ως εξής: «α) Θεματοφύλακας»: κάθε νομική οντότητα που ανα- φέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 36, στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και η οποία υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 του ν. 4099/2012 προστίθενται στοιχεία κα΄ και κβ΄ ως εξής: «κα) «διοικητικό όργανο»: το όργανο που διαθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων σε ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ ή θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών λειτουργιών ή μόνον της διαχειριστικής λειτουργίας, όταν οι δύο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί. Στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ, των ΑΕΕΜΚ και των θεμα- τοφυλάκων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας, ως διοικητικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο. κβ) «χρηματοπιστωτικά μέσα»: χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Άρθρο 3(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 23 του ν. 4099/2012 προστίθενται άρ- θρα 23α και 23β, ως εξής: «Άρθρο 23α Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών 1. Οι ΑΕΔΑΚ θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με, την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προ- άγουν ενώ δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζο- νται και δεν παρακωλύουν το καθήκον της ΑΕΔΑΚ να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ. 2. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβά- νουν σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες, τόσο επί των μισθών όσο και επί των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών. 3. Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμό- ζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίες περιλαμ- βάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, όπως και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ΑΕΔΑΚ ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κρι- τήρια προσδιορισμού των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 και εφαρμογής των αρχών του άρθρου 23β, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ). Άρθρο 23β Αρχές για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών 1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολι- τικών και πρακτικών αποδοχών που αναφέρονται στο άρθρο 23α, οι ΑΕΔΑΚ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους: α) η πολιτική αποδοχών συνάδει με, την ορθή και απο- τελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προωθεί, ενώ δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, β) η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με την επι- χειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, περιλαμ- βάνει δε μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, γ) το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ υιοθετεί την πο- λιτική αποδοχών, εγκρίνει, και επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών είναι δε υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής τους. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο ανα- λαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλί- ου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές αποδοχών, δ) η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, του- λάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική αξιολόγηση ως προς την συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί, ε) τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει την διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επι- χειρηματικών τομέων που ελέγχουν, στ) αν υπάρχει επιτροπή αποδοχών, οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών των τμημάτων διαχείρισης κινδύ- νου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αυτή, ζ) όπου οι αποδοχές συναρτώνται με επιδόσεις, το συ- νολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε συνδυασμό της αξιολόγησης της επίδοσης του φυσικού προσώπου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετι- κού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους και των συνολικών αποτελεσμάτων της ΑΕΔΑΚ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο χρημα- τοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, η) η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυ- ετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτη- σης που συνιστάται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η δια- δικασία αξιολόγησης βασίζεται στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η καταβολή των αποδοχών που συναρτώνται με επιδόσεις επιμερίζεται στην ίδια η διάρκεια της ανω- τέρω χρονική περίοδο, θ) οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχό- λησης του προσωπικού αυτού και ι) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνο- λικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να επιτρέπει την εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλη- τές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές, ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη κα- ταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία, ιβ) η μέτρηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών απο- δοχών περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προσαρμογής, που ενσωματώνει όλα τα σχετικά είδη υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων, ιγ) με βάση τη νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ και τον Κα- νονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό ποσοστό, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, οποιωνδήποτε μεταβλητών αποδοχών αποτελείται από μερίδια ή μετοχές του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα ιδι- οκτησιακά δικαιώματα, ή ισοδύναμα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη ρευ- στά μέσα με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα, όπως τα υπόλοιπα μέσα του παρόντος στοιχείου. Στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕ- ΚΑ είναι μικρότερη από 50% της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%. Τα μέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκει- νται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης, με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των με- ριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτρο- πής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τίθενται περιορισμοί στο είδος και στο σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγο- ρεύονται ορισμένα μέσα. Το παρόν στοιχείο εφαρμόζεται τόσο στο τμήμα των μεταβλητών αποδοχών του στοιχείου ιδ΄ όσο και στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που δεν υπάγονται στο στοιχείο ιδ΄, ιδ) η καταβολή σημαντικού τμήματος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 40% των μεταβλητών αποδο- χών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών. Οι μεταβλητές αποδοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις περί αναβολής καταβάλλονται αναλογικά του εν λόγω χρονικού διαστή- ματος. Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, επιμερίζεται η καταβολή τουλάχιστον του 60% του ποσού, ιε) οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της συ- νολικής οικονομικής κατάστασης της ΑΕΔΑΚ, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχει- ρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική ΑΕ- ΔΑΚ ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει χαμηλές ή αρνητι- κές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλ- λων μέσω αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών (clawback), ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται. Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΑΚ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτι- κές παροχές διατηρούνται από την ΑΕΔΑΚ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄. Στη περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄, με την υποχρέωση πενταετούς περιόδου διακράτησης, ιζ) το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη, με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης προς τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών και ιη) οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος νόμου. 2. Οι αρχές της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε οποια- δήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η ΑΕ- ΔΑΚ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων ή με- τοχών των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 23α. 3. Οι ΑΕΔΑΚ που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δρα- στηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Η επιτροπή αποδοχών, που συγκροτείται, κατά περί- πτωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ, είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των απο- φάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συμπεριλαμβανο- μένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της ΑΕΔΑΚ ή του ΟΣΕΚΑ, και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του διοικητι- κού συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όπου προβλέπεται εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή αποδοχών συ- μπεριλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κατά την προετοιμασία των αποφάσεων της, η επιτροπή αποδοχών λαμβάνει υπόψη το μακρο- πρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΑΚ δεν υποχρε- ούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ.»

Άρθρο 4(άρθρο 1 παρ. 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/

ΕΕ) Το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 36 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα 1. Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαι- αγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα. 2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, ή β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα ή ΕΠΕΥ που εδρεύ- ει σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κε- φαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαι- τήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανο- νισμού (ΕΕ) 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κα- τώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) [άρθρο 28 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36]. 3. Ο ορισμός του θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προ- κειμένου ο θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί θεματοφύ- λακας, όπως καθορίζονται στον παρόντα νόμο και σε άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις. 4. Ο θεματοφύλακας: α) διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγο- ρά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του ΟΣΕ- ΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των με- ριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών απο- φάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, γ) εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, δ) διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ κατα- βάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανο- νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. 5. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη πα- ρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, ότι τα κεφάλαια που καταβάλλονται από μεριδιούχους ή για λογαριασμό μεριδιούχων κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν εισπραχθεί. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει, επίσης, ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαρια- σμούς μετρητών οι οποίοι: α) ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στις πε- ριπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137) και γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης του Διοικητικού Συμβου- λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137). Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν μπορεί να καταχωρίζονται στους λογαρια- σμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β΄ ή μετρητά που ανήκουν στον θεματοφύλακα. 6. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε θεματοφύλακα ως εξής: α) για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας: αα) θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρη- ματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να παραδοθούν σε φυσική μορφή στον θεματοφύλακα και ββ) διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρημα- τοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε χωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της από- φασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνο- μα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β) Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεματοφύλακας: αα) επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ προβαίνοντας σε αξιολόγηση του κατά πό- σον ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ έχει την κυριότη- τα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και σε εξωτερικές αποδείξεις, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες και ββ) τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότη- τα του ΟΣΕΚΑ ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το οποίο έχει πάντοτε ενημερωμένο. 7. Ο θεματοφύλακας παρέχει σε τακτική βάση στην ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. 8. Τα στοιχεία του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογα- ριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει οποιαδή- ποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα επιτρέπεται μόνον όταν: α) αυτή διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, β) ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, γ) η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΟΣΕ- ΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και δ) η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία λαμβάνει ο ΟΣΕ- ΚΑ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων. Η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποι- ούμενων στοιχείων του ενεργητικού, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό (premium). 9. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή/και οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου στην Ελλά- δα στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω θεματοφύ- λακα ή/και του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους. 10. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τρεις (3) τουλάχι- στον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύ- λακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, κατόπιν εγκρί- σεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραι- τηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρω- τοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκη- ση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρ- τώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς, κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος εφό- σον αφορά πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί με απόφασή του να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο ή τεχνικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 5, 6, 8 και 10.»

Άρθρο 5(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 36α ως εξής: «Άρθρο 36α Ανάθεση λειτουργιών 1. Ο θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λει- τουργίες του που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36. 2. Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36, μόνον εφόσον: α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, β) ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή και γ) ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανό- τητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την πε- ριοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση με τα θέματα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 3. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 μπορούν να ανατεθούν από τον θε- ματοφύλακα σε τρίτο μόνον όταν ο τρίτος, ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί: α) διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλο- κότητα των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, τα οποία του έχουν ανατεθεί, β) όσον αφορά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 υπόκειται σε: αα) αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμι- σης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις ελά- χιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και σε εποπτεία στην οικεία επικράτεια (in the jurisdiction concerned) και ββ) εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να δι- ασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του, γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιου- σιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, κατά τρόπο ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα, δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτω- ση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία του ενερ- γητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους και ε) συμμορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 6 και 8 του άρθρου 36 και στο άρθρο 38. 4. Ο θεματοφύλακας δύναται κατ’ εξαίρεση να αναθέ- τει τα καθήκοντα θεματοφυλακής για χρηματοπιστωτι- κά μέσα σε οντότητα τρίτης χώρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μόνον εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνο εφόσον δεν υπάρ- χουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις της ανάθεσης και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι: α) οι μεριδιούχοι του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενημερω- θεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, ότι η εν λόγω ανάθεση απαιτείται λόγω περιορισμών του δικαίου της τρίτης χώρας, για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν και για τους κινδύνους που ενέχει η ανάθεση αυτή και β) η ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ έδωσε εντολή στον θεμα- τοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα. Ο τρίτος μπορεί, με τη σειρά του, να αναθέσει περαι- τέρω τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 38 στα αντίστοιχα μέρη. 5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών του ν. 2789/2000 (Α΄21) από τα συστή- ματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων τρίτων χωρών, δεν θεωρεί- ται ότι αποτελεί ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.»

Άρθρο 6(άρθρο 1 παρ. 10 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το άρθρο 37 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 37 Παροχή πληροφοριών O θεματοφύλακας θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οι οποίες είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφα- λαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοι- νοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμ- βάνει στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης.»

Άρθρο 7(άρθρο 1 παρ. 7 και 8 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το άρθρο 38 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 38 Ευθύνη 1. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλα- κή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματο- φυλακή σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36. Στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας επι- στρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηματο- πιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ. Ο θεμα- τοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, όταν αποδεικνύει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήσαν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες του περί του αντιθέτου. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. Η κατά την παράγραφο 1 ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση πραγματο- ποιείται βάσει του άρθρου 36α. 3. Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας. 4. Κάθε συμφωνία που αντίκειται στην παράγραφο 3 είναι άκυρη. 5. Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη του θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα μέσω της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, υπό την προ- ϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλεπικαλύψεις στις προσφυγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων. 6. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ και ως θεματοφύλακας. 7. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και ο θεματοφύλα- κας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελ- ματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκα- λέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών της θεματοφυλακής από τα άλλα καθήκοντά του, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύ- γκρουση συμφερόντων, και εφόσον εντοπίζει, διαχειρί- ζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.»

Άρθρο 8(άρθρο 1 παρ. 11 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα άρθρα 22 έως 23β εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις ΑΕΕΜΚ που δεν έχουν ορίσει εταιρία διαχείρισης κατά τις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 9(άρθρο 1 παρ. 13 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4099/ 2012 προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «και το στοιχείο α΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδη- γίας 2014/91/ΕΕ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Το περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ εξειδικεύεται με απόφαση του Δι- οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει το Σχέδιο Β΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το στοιχείο β΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ.»

Άρθρο 10(άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4099/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής: «α) την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ και την αρμόδια αρχή αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012, προ- στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περι- λαμβάνουν επίσης και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περι- λαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτρο- πής αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου (με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.»

Άρθρο 11(άρθρο 1 παρ. 15 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) απαιτεί: αα) τα υπάρχοντα αρχεία κίνησης δεδομένων που τηρούνται από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και όταν τα υπάρχοντα αρχεία είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση πα- ραβάσεων του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ββ) τις υπάρχουσες καταγραφές τηλεφωνικών συνδι- αλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ, θεματοφύλακες ή άλλες οντότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄121) τροποποιείται ως εξής: (α) Μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής: «1γ. Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων του άρθρου 93α του ν. 4099/2012. (Α΄ 250).» (β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθί- σταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ την άρση μπορεί να ζητήσει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή τον ανακριτή, οι οποίοι την υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εφετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ του άρθρου 4 τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της πα- ράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄112) και του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α΄250) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδι- κασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.»

Άρθρο 12(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 93 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 93α ως εξής: «Άρθρο 93α Περιπτώσεις παραβάσεων Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει τις κυ- ρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιο- δότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ιδίως δε όταν: α) οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 4, β) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνονται χω- ρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 14, γ) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΕΜΚ αναλαμβάνονται χω- ρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 39, δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παρα- γράφου 3 του άρθρου 15 , ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μει- ωθεί σε λιγότερο από τα όρια που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παρά- βαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, στ) ΑΕΔΑΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβα- ση της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19 , ζ) ΑΕΕΜΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβα- ση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, η) ΑΕΔΑΚ, μόλις ενημερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιή- σεις συμμετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, θ) ΑΕΔΑΚ δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαια- γοράς, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και ι) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθ- μίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ια) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σε επί- πεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ιβ) ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθ- μίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40, ιγ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θε- σπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22 και 42, ιδ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 42, ιε) θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμ- φωνα με το άρθρο 36, ιστ) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 έως 56, ιζ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν χρησιμοποιεί διαδικασία δια- χείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηρι- ακών παραγώγων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, ιη) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των με- ριδιούχων, που προβλέπονται στα άρθρα 75 έως 84 και ιθ) ΑΕΕΜΚ ή ΑΕΔΑΚ που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε άλλο κράτος- μέλος δεν τηρεί την απαίτηση κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 91.»

Άρθρο 13(άρθρο 1 παρ. 16 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ και άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 94 Κυρώσεις 1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις και μέτρα, που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου- λίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: α) καταχώριση στο διαδικτυακό της τόπο, δημόσιας δήλωσης που κατονομάζει τον υπεύθυνο και προσδιο- ρίζει τη φύση της παράβασης, β) διαταγή προς το υπεύθυνο πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψή της στο μέλλον, γ) σε ΟΣΕΚΑ ή ΑΕΔΑΚ, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμε- να στο άρθρο 19, δ) σε μέλος του διοικητικού οργάνου της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΕΜΚ ή άλλου υπεύθυνου φυσικού προσώπου προ- σωρινή απαγόρευση ή, επί επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση άσκησης καθηκό- ντων διαχείρισης σε αυτές ή σε άλλες τέτοιες εταιρείες, ε) σε ΑΕΔΑΚ, σε θεματοφύλακα, σε νομικό πρόσω- πο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε ΑΕΕΜΚ, σε ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος ή σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι διαθέτουν μερίδια στην Ελλάδα, σε εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος και λει- τουργεί στην Ελλάδα, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, σύσταση ή πρόστι- μο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης, η οποία καταρτίζει ενο- ποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 2190/1920,ο σχετικός συνολι- κός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος, σύμφωνα με τους τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το δι- οικητικό συμβούλιο της ανώτατης μητρικής επιχείρησης, ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο πα- ραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί και στ) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της ΑΕΔΑΚ, της ΑΕΕΜΚ, του θεματο- φύλακα και του νομικού προσώπου που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό ΑΕΔΑΚ που λειτουργεί στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστήμα- τος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, κα- θώς και σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, κα- θώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ ΕΚ, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί. 2. Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρη- ση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, β) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβα- ση προσώπου, γ) η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβα- ση προσώπου, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημα του όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζη- μιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παρά- βαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να προσδιορισθούν, ε) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την πα- ράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, στ) προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου και ζ) τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύ- θυνο για την παράβαση πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης. 3. Επί μη συνεργασίας σε έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε φυσικά πρόσωπα πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία παραβαί- νουν εν γνώσει τους τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και των άρθρων 59 έως και 64, 85 και 87 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή ύψους από πενή- ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. 5. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώ- σεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονο- μικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, υφιστάμενου ή μη, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτόν επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όποιον ασκεί παράνομα επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος νόμου, ενώ αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλο- νται οι κυρώσεις της παραγράφου 1.»

Άρθρο 14(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 94α, ως εξής: «Άρθρο 94α Δημοσίευση αποφάσεων 1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδι- κτυακό της τόπο τις αποφάσεις με τις οποίες επιβάλ- λεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτε- λεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, χωρίς αδικαι- ολόγητη καθυστέρηση και αφού έχει ήδη ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση ή το μέτρο σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και το χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαι- τίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, αν η δημοσίευση της ταυτότητας των νο- μικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή Κεφα- λαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογι- κότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να: α) καθυστερεί τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου έως ότου παύσουν να υφί- στανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση, β) δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου χωρίς ονόματα, κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσί- ευση εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, αν θεωρείται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν επαρκούν για να διασφα- λιστεί: αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και ββ) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφά- σεων αυτών στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς ονόματα της κύρωσης ή του μέτρου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διά- στημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς ονόματα. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθη- καν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των σχε- τικών προσφυγών και της έκβασής τους. 3. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της από- φασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει επίσης αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Δημοσιεύεται κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου. 4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσί- ευση κατά το παρόν άρθρο στο διαδικτυακό της τόπο, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται μόνο στη σελίδα της Επιτρο- πής Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο για το χρονικό διάστημα που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 19, 93 και 94. 6. Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοι- κητικές κυρώσεις ή μέτρα, αναφέρει συγχρόνως τις εν λόγω κυρώσεις ή μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.»

Άρθρο 15(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 94α του ν. 4099/2012 προστίθεται άρ- θρο 94β ως εξής: «Άρθρο 94β Ενθάρρυνση καταγγελιών 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι- τροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι μηχανισμοί και η διαδικασία για την ενθάρρυνση καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις του παρόντος νόμου, και ιδίως: α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη καταγγελιών για παραβάσεις και τη συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες αυτές, β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποί- νων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, για εργαζομένους σε ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΜΚ και θεματοφυλά- κων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράτ- τονται εντός των εν λόγω εταιριών και γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτή- ρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβά- σεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), δ) σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευ- τικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από την κείμενη νομο- θεσία στο πλαίσιο ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας. 2. Η καταγγελία από υπαλλήλους των ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΑΚ και των θεματοφυλάκων για παραβάσεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιο- δότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την ΕΑΚΑΑ δεν αποτελεί παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλόμενου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση. 3. Οι ΑΕΔΑΚ, οι ΑΕΕΜΚ και οι θεματοφύλακες αυτών θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.»

Άρθρο 16(άρθρο 1 παρ. 18 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

Στο άρθρο 97 του ν. 4099/2012 προστίθεται παρά- γραφος 8 ως εξής: «8. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα- ρακτήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50).»

Άρθρο 17Μεταβατικές και τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΑΕΕΜΚ ή οι ΑΕΔΑΚ που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τις 18 Μαρτίου 2016, έχουν ορίσει ως θεματοφύλα- κα ίδρυμα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4099/2012, ορίζουν θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν από τις 18 Μαρτίου 2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προσαρμογή προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, πραγματοποιείται ατελώς.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18Τροποποίηση του ν. 4209/2013 (Α΄ 253)

Στο άρθρο 13 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: «5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζονται τα πρόσωπα που συνιστούν «ανώτερα διευθυντικά στελέχη» για τους σκο- πούς της παραγράφου 1. 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΟΕΕ δεν υποχρε- ούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών.»

Άρθρο 19Τροποποίηση του άρθρου 78Α του ν. 1969/1991 (Α΄ 167)

Η παρ. 2 του άρθρου 78Α του ν. 1969/1991 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι οκταμελής. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκπροσωπούν την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), το Σύνδεσμο Με- λών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το Σύνδεσμο Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρε- σιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ,) τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζο- νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο στέλεχος της Επιτροπής Κε- φαλαιαγοράς.»

Άρθρο 20Δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών δανείων

Στα ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), όπως ισχύει, που διατίθενται με δημόσια προσφορά ή με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές της πε- ρίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/ 2005 (Α΄ 257), συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Εναλ- λακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ή που κατά τη διάθεσή τους, με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση, προβλέπεται η εισαγωγή ή έντα- ξή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), το επιτόκιο συμφωνείται ελευθέ- ρως, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο όριο επιτοκίου.

Άρθρο 21Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄ 157)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι ομολογίες μπορούν επίσης να αποτελούν αντικεί- μενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Δια- πραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίζεται πιστωτι- κό ίδρυμα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που λειτουρ- γεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3156/2003 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Εάν οι ομολογίες είναι εισηγμένες ή ενταγμέ- νες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007, η δημοσίευση των στοιχείων της παρα- γράφου 2 συντελείται με τη δημοσιοποίηση αυτών μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς ή του ΠΜΔ αντίστοιχα.»

Άρθρο 22Τροποποίηση του ν. 2778/1999 (Α΄ 295)

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής: «στ) τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μετοχών εταιρίας εφόσον: αα) σκοπός της εταιρίας εί- ναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινή- των, περιλαμβανομένης, της διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 22, και ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της εταιρίας είναι η εφαρμογή κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με επεν- δυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα, μαζί με έκθεση προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται υπόψη του διοικητι- κού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κε- φαλαιαγοράς.»

Άρθρο 23Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 (Α΄ 257)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 1 του ν. 3401/2005 (Α΄257), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημο- σιοποίηση του προβλεπόμενου στην προηγουμένη πα- ράγραφο πληροφοριακού δελτίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) H προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλε- κτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επεν- δυτική υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και την παρεπόμενη υπηρεσία της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις πα- ρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για από- κτηση κινητών αξιών. β) Προσφέρονται κινητές αξίες των ανωτέρω εκδοτών με συνολική αξία μικρότερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών. γ) Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισο- δημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ κατ΄ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περίπτωσης α΄της παρούσης παραγράφου ή πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας. »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3401/2005, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3α. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσω- πα δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, προς το σκοπό της προσέλκυσης του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμέ- νως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαι- τείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 6, 3 και 4 του παρόντος νόμου, έχει καταρτισθεί και δημο- σιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, το οποίο περιέχει τα προβλεπόμενα από την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες.»

Άρθρο 24Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3606/2007 (Α΄195)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 12 του ν. 3606/2007 (Α΄195) προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής: «14. Οι ΑΕΠΕΥ, οι ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 γνωστοποιούν άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, την πρόθεσή τους να δι- αχειριστούν ηλεκτρονικά συστήματα, μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες με τους όρους και τις προ- ϋποθέσεις που προβλέπονται στην αυτή παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005, υποβάλλοντας ταυτό- χρονα τα σχετικά με τη δραστηριοποίηση αυτή στοιχεία και ιδίως την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με την οποία αποφασίστηκε η δραστηριότητα αυτή, το νέο οργανόγραμμα, τα πρόσωπα που θα απασχολούνται και τα προσόντα τους, καθώς και το αντίστοιχο τμήμα του εσωτερικού κανονισμού που περιγράφει τον τρό- πο οργάνωσης, τα κριτήρια επιλογής των εκδοτών οι κινητές αξίες των οποίων θα προσφέρονται μέσω των συστημάτων τους, καθώς και τις διαδικασίες παρακο- λούθησης και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση, μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή την πρό- θεσή τους, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι οργανωτικές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή όλων των προβλεπόμενων στοιχείων. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τρά- πεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, μπορεί να εξειδι- κεύονται οι παραπάνω οργανωτικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και να προσδι- ορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι ΑΕΠΕΥ και οι ΑΕΔΟΕΕ της παρούσης παραγράφου και τα πιστωτικά ιδρύματα για τη δραστηριότητα αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 25 του ν. 3606/2007 προστίθεται παρά- γραφος 11 ως εξής: «11. Οι ΑΕΠΕΥ, οι ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005, πρέπει να πα- ρέχουν στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες πλη- ροφόρηση για τις προσφορές αυτές, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: i. πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του εκδότη, ii. επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη, iii. πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια του εκδότη, iv. πληροφορίες για τους μετόχους/εταίρους με ποσο- στό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) και για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο του εκδότη, v. πληροφορίες για τη διοίκηση του εκδότη, vi. πληροφορίες για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης, μετόχων του εκδότη και ΑΕΠΕΥ που παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, ΑΕΔΟΕΕ του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4209/2013 ή πιστωτικού ιδρύμα- τος που διαμεσολαβεί, vii. πληροφορίες για τον τόπο δημοσίευσης των ετή- σιων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη (π.χ. ιστο- σελίδα του εκδότη, ΓΕΜΗ, κ.τ.λ.), viii. πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που προ- σφέρονται και τους όρους της προσφοράς (π.χ. τρόπος κατανομής των κινητών αξιών σε περίπτωση υπερκά- λυψης της προσφοράς, παράδοση κινητών αξίων κ.α.), ix. περιγραφή των δικαιωμάτων (ψήφου, πληροφόρη- σης) που αποκτά ο επενδυτής, x. διακριτή παράθεση των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη, τον τομέα δραστηριότητάς του και τις κινητές αξίες που προσφέρονται, xi. προειδοποίηση ότι η επένδυση δεν είναι άμεσα ρευ- στοποιήσιμη και υπάρχει ενδεχόμενο ολικής απώλειας κεφαλαίου, xii. παράθεση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις παραπάνω πληροφορίες, xiii. προειδοποίηση ότι οι παραπάνω πληροφορίες δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται παραπάνω για τις ΑΕΠΕΥ και τις ΑΕΔΟΕΕ της παρούσης παραγράφου και τα πιστωτικά ιδρύματα, να καθορίζονται τα τεχνικά μέσα εφαρμογής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007 αντικα- θίσταται ως εξής: «4. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγη- σης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλ- λεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»

Άρθρο 25Τροποποιήσεις του ν. 3556/2007 (Α΄ 91)

Μετά το άρθρο 5α του ν. 3556/2007 προστίθεται άρ- θρο 5β, ως εξής: «Άρθρο 5β Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά καταρτίζουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστά- σεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ως αφετηρία της προθεσμίας θεωρείται η τελευταία ημέρα της περιόδου. 2. Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποί- ων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται σε κατάρτιση ενο- ποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η υποχρέωση της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά τις ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζο- νται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέ- πεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. 3. Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποί- ων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: α) εάν έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζο- νται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέ- πεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τριμη- νιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων, αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: αα) την τριμηνιαία κατάσταση οικονομικής θέσης, ββ) την τριμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις. Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση της τριμηνι- αίας κατάστασης οικονομικής θέσης και της τριμηνιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων, τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς δια- πραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ακολουθούν για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολου- θούν και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 4. Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστά- σεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρ- τισή τους και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη.»

Άρθρο 26Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Διεθνή Οργανισμό ΧρηματοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλ- λων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η συμφωνία ίδρυσης της οποίας κυρώθηκε με το ν. 1942/1991 (Α΄48), ή ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματο- δότησης (ΔΟΧ), η συμφωνία ίδρυσης του οποίου κυρώ- θηκε με το ν.δ. 3759/1957 (Α΄ 191), η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπό- μενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις των ως άνω Οργανισμών σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομέ- νων των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 (Α΄178), όπως εκάστοτε ισχύει, κα- θώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αυτές ως άνω πράξεις, διενεργούμενες από ημε- δαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματο- δότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτού- μενων ή δημοσίων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄94) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007(Α΄ 64), της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ (EE L 94) και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) και υπό την προϋπό- θεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και με την επιφύλα- ξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι ΕΤΑΑ και ΔΟΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 27Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 16 της υποπαραγράφου

Δ.12 «Καταργούμενες-Τροποποιούμενες διατάξεις» του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές δι- ατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό- τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν θίγονται από τις κείμενες διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκ- δοθεισών υπουργικών αποφάσεων, καθώς επίσης και τα δάνεια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση αναγνώρι- σης δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της αριθμ. 33165/23.6.2006 (Β΄ 780) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει. Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001600609160016*