Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
Καθαρισμός πεδίων
7 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/02/2013
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να παρέχουν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα, αναβολή πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 225,226,227 και 228 του ίδιου Κανονισμού.

2. Σύμφωνα με το

Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/2013 - ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet Α. Το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο χρήσης του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης (άρθρα 225-226 Καν. 2454/93), δηλαδή της συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την διενέργεια ελέγχων στη βάση της ανάλυσης κινδύνων, την παρακολούθηση ατελειών, την τήρηση των στατιστικών ορίων εξωτερικού εμπορίου και τον έλεγχο περιορισμών και απαγορεύσεων.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/11/2013
/>Υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 3, 5, 8, 15α, 31, 32, 33, 37α, 44, 46 & 47.
Η θέση 22 “Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου” είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός Ν 935 (τιμολόγιο).
Για σκοπούς Δασμού & ΦΠΑ, στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ θα πρέπει να συμπληρώνονται :
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2014
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το ποσό του ΦΠΑ βεβαιώνεται και απαλλάσσεται βάσει
Σελίδα 1 από 1