Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Θεματική Ενότητα: ---Τελωνειακών Διαδικασιών
Καθαρισμός πεδίων
45 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2014
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/01/2011
ΘΕΜΑ : Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή
Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής και τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παραδόσεων αγαθών που εξάγονται εκτός της Ε.Ε
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/01/2011
, για την απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης πρέπει: α. Ο εισαγωγέας (διασαφιστής) να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. β. Ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, να είναι εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2011
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών ως προς τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μεταφορικού μέσου ως καινούργιου
Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α’ και β’ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (περί ΦΠΑ) θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα ακόλουθα μέσα, τα οποία προορίζονται
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Α 1055263 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ΄ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/04/2016
που διενεργούνται από τα Τελωνεία. - τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα και αδειών αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και την εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, με βάση τα ανωτέρω, οι ΕΛ.Υ.Τ. παρέχουν πληροφορίες μέσω ανάλυσης κινδύνου στα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2011
ΦΠΑ” και ορισμένες διατάξεις του Ν.
2960/2001
“Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, αντίστοιχα και σας γνωρίζουμε, στον τομέα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα :
1. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 34 του Ν. 3986/2011) Με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/07/2011
ανενεργών διατάξεων που σχετίζονται με τα υπό κρίση καθεστώτα αφορά την δασμολογική μεταχείριση των εισαγομένων αγαθών που προορίζονται να τεθούν στα καθεστώτα αυτά. Παρ΄ όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των καθεστώτων (νόμοι, Π.Δ., Β.Δ.,Ν.Δ.) είναι ενεργείς και εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις εν λόγω επιχειρήσεις και όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/2013 - ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet Α. Το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο χρήσης του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης (άρθρα 225-226 Καν. 2454/93), δηλαδή της συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την διενέργεια ελέγχων στη βάση της ανάλυσης κινδύνων, την παρακολούθηση ατελειών, την τήρηση των στατιστικών ορίων εξωτερικού εμπορίου και τον έλεγχο περιορισμών και απαγορεύσεων.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/11/2013
/>Υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 3, 5, 8, 15α, 31, 32, 33, 37α, 44, 46 & 47.
Η θέση 22 “Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου” είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός Ν 935 (τιμολόγιο).
Για σκοπούς Δασμού & ΦΠΑ, στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ θα πρέπει να συμπληρώνονται :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/02/2011
φορτωτικών εγγράφων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να προσκομίζονται στο τελωνείο, τιμολόγια πώλησης στα οποία θα έχει υποχρεωτικά υπολογισθεί ο ΦΠΑ . - Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. Ε 2549/218/96 ΔΥΟ (παρ. 5), στις περιπτώσεις τελωνισμού αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών στις οποίες συντρέχει, είτε εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής θα πρέπει
Σελίδα 1 από 3