Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Έτος: 2012
Καθαρισμός πεδίων
43 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 12/11/2012
σας, όπου μεταξύ άλλων ζητάτε την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στις παρασχεθείσες από τα μέλη του σωματείου σας υπηρεσίες, για όσο διάστημα δεν εξοφλούνται τα σχετικά με αυτές εκδοθέντα τιμολόγια. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2012
Σχετ.: Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το οποίο ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν θα πρέπει να διενεργηθεί διακανονισμός από Α.Ε. για τον ΦΠΑ που έχει εκπέσει κατά την αγορά ακινήτου το οποίο πουλήθηκε το επόμενο έτος σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σύμβαση επαναμίσθωσης (sale and lease back), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, περίπτωση α.γγ
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2012
κατά τα ανωτέρω, συνιστά μεταβίβαση υποκαταστήματος μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00, όπως ισχύει), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2012
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για το έτος 2011 και εφεξής (έντυπο 009/12 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2012, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα Ι της παρούσας.
Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής
1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ως εξής:
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 26/06/2012
σε ΦΠΑ η διανομή νερού (πλην αρδευτικού ύδατος) και η υπηρεσία αποχέτευσης που πραγματοποιούνται απ’ ευθείας από τους ΟΤΑ ή τους συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και επομένως για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των ως άνω φορέων δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση ο ΦΠΑ,
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 05/04/2012
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2012
Άρθρο 1
Περιγραφή διαδικασιών αίτησης επιστροφής και αξιολόγησή της από τη φορολογική αρχή
Tο πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί τη μεταφορά του για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, επιστρέφεται από το δημόσιο, ως εξής:
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2012
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 953/432/64/[ΠΟΛ. 41/3.2.1988] (ΦΕΚ 107 Β΄/25.2.88), για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2012, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες: 1. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται: α) Είτε απευθείας από το δικαιούχο
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 27/09/2012
1. Παρατείνουμε μέχρι 30.10.2012 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/07/2012
1. Παρατείνουμε μέχρι 28.9.2012 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2012
πέντε ημερών από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Ειδικά για διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31.12.2011 το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται μέχρι και την 16η Ιουλίου 2012.»
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 17/02/2012
Καθορίζουμε διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της (εφεξής “η Τράπεζα”) και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, καθώς και για τα αγαθά που εισάγονται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/08/2012
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για την ομοιόμορφη αντιμετώπισή του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με την Α.Υ.Ο. [ΠΟΛ. 1045/23.2.2012] ορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2011 (έντυπο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων και αρμοδίων αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2012
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 α) του
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 19/12/2012
θεωρούνται έσοδα από υπηρεσίες μεταφοράς, προκειμένου να συνυπολογιστούν στα έσοδα πτήσεων εσωτερικού που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Kώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Κανονισμού, στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το κράτος μέλος μπορεί να αποζημιώνει τον αερομεταφορέα που έχει επιλεγεί για την εκτέλεση τακτικών
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 03/12/2012
αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Αττικής για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. στην ανωτέρω δραστηριότητα. 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
Σελίδα 1 από 3