294 Α' 1950

Νόμος 1587/1950

Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄αριθ. 1521/50 Αναγκ. Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»

22 Δεκεμβρίου 1950