146 Α' 1977

Νόμος 590/1977

Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας

31 Μαΐου 1977