80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40 - Σύσταση Α.Ε. «Αναπτυξιακός Οργανισµός της Εκκλησίας της Ελλάδος»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑΝ.Ο.Ε.Ε.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ισχύει επ’ αυτής και η εποπτεία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146 Α) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων Κανονισµών. Η εταιρεία δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός κάθε φορά καθορίζεται. Η λειτουργία της διέπεται από τον παρόντα νόµο, συµπληρωµατικά δε από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄ ) και του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής: «Άρθρο 1: Σκοπός − Μέσα επίτευξης 1. (α) Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων δηµόσιου χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. (β) Επίσης δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση δράσεων προς όφελος δικαιούχων εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων διεθνούς, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ως και εκκλησιαστικών ενώσεων προσώπων, που εδρεύουν στην αλλοδαπή και ανήκουν στο Κλίµα της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας ή προωθούν θρησκευτικούς σκοπούς του αυτού Κλίµατος προς το σκοπό της συνεισφοράς στην ποιµαντική, πολιτιστική, αναπτυξιακή και φιλανθρωπική δράση τους. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία: (α) Υποστηρίζει την προετοιµασία και τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 (α) και 1(β) του παρόντος άρθρου, σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους. (β) Υποστηρίζει τους φορείς των παραγράφων 1 (α) και 1(β) του παρόντος άρθρου στην προετοιµασία και ωρίµανση των έργων τους, δηλαδή την εκτέλεση µελετών, τη λήψη των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη προκηρύξεων και των τευχών δηµοπράτησης για την κατασκευή τεχνικών έργων, προµηθειών και την παροχή υπηρεσιών. (γ) Αναλαµβάνει την ευθύνη ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στους τοµείς ευθύνης της Εκκλησίας της Ελλάδος ή των νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 (α) και 1 (β) του παρόντος άρθρου, µε όλες τις µεθόδους που προβλέπει η εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα για πράξεις που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2007 − 2013, δύναται να ασκεί αρµοδιότητες δικαιούχου είτε αυτοτελώς είτε ως συµβαλλόµενη µε τους φορείς της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου σε προγραµµατική σύµβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007. Στην εταιρεία δύνανται να απευθύνονται η Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και όλα τα νοµικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων της Ιεράς Κοινότητας, των Ιερών Μονών και των εξαρτηµάτων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Για τα ανωτέρω εδάφια (α), (β) και (γ) η εταιρεία δύναται να ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννοµες σχέσεις επ’ ονόµατί της ή ασκώντας εξουσίες εκπροσώπησης του κυρίου του έργου, διαχειριζόµενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου. Άρθρο 2: Έδρα −∆ιάρκεια 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. 2. Η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της να ιδρύει παραρτήµατα, γραφεία ή υποκαταστήµατα ή να διορίζει αντιπροσώπους της. 3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Η λήξη της ορίζεται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρο 3: Κεφάλαιο 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, αντιστοιχεί σε µία ονοµαστική µετοχή και καλύπτεται από την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αποτελεί τον µοναδικό της µέτοχο. 2. Για κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 4: Πόροι Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται: α) από τη χρηµατοδότηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) από αποζηµίωση προερχόµενη από τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 1 για τις υπηρεσίες της στον τοµέα της ένταξης, ανάθεσης, διοίκησης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ανάλογα µε τον προϋπολογισµό των έργων που διαχειρίζεται, γ) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή, δ) από επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και λοιπούς πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού, κατ’ εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α). Άρθρο 5: ∆ιοίκηση − Εκπροσώπηση 1. Η εταιρεία διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δύο µέλη του οποίου ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τα υπόλοιπα πέντε µέλη µε απόφαση της ∆.Ι.Σ., µετά από πρόταση της Ε.Κ.Υ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ∆.Σ. λειτουργεί κατά τις κείµενες διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες και η θητεία του είναι τριετής µε δυνατότητα εκ νέου διορισµού των ιδίων µελών. 2. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την εξουσία δικαστικής ή εξώδικης εκπροσώπησης της εταιρείας, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορίζει την ηµερήσια διάταξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε ειδική απόφασή του να αναθέτει αρµοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του, καθώς και αρµοδιότητες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα. 3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό ∆ιευθυντή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σύµβαση ορισµένου χρόνου τριών (3) ετών ή να προβεί σε απόσπαση στελέχους από φορείς του δηµόσιου τοµέα µετά από απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Γενικός ∆ιευθυντής διευθύνει τις εταιρικές εργασίες, προΐσταται των υπηρεσιών της, εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα προς ψήφιση θέµατα και µετέχει σε αυτό χωρίς δικαίωµα ψήφου. 4. Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση ορίζεται µε απόφαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου. Άρθρο 6: Έλεγχος 1. Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο ∆ιοικητικό Συµ−βούλιο και στους εποπτεύοντες Υπουργούς. Εκ παραλλήλου αρµοδιότητες ελέγχου νοµιµότητας ασκεί δια των αρµοδίων οργάνων της η Εκκλησία της Ελλάδος κατά το ν. 590/1977 και τους κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενους Κανονισµούς, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και οι δηµοσιονοµικοί ελεγκτές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ