142 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4559/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 50 - Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Αυγούστου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
3 Αυγούστου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4559
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής: «ιδ) ψηφίζει ύστερα από εισήγηση της Δ.Ι.Σ. κανο- νισμούς που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και καθορίζουν, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: α) τους γενικούς κανόνες διοικητικής λειτουργίας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, σχετικά με τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ενέργειας, β) τις αιτήσεις και εισηγήσεις για έκδοση διοικητικών πράξεων, γ) τη διεκπεραίωση υποθέσεων και τη συνεργασία και επικοι- νωνία των εκκλησιαστικών φορέων, δ) τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης του δικαιώ- ματος πρόσβασης στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που παράγονται ή τηρούνται από τις εκκλησιαστικές αρχές, ε) την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, στ) την αμεροληψία των εισηγητικών και αποφασιστι- κών οργάνων, ζ) την αναπλήρωση των εκκλησιαστικών οργάνων, η) τη δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσιοδότησης υπογραφής, θ) τις προθεσμίες προς ενέργεια των εκκλησιαστικών αρχών, ι) την αρμοδιότη- τα βεβαίωσης υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ια) τους κανόνες τήρησης πρωτοκόλλου των εκκλησιαστικών αρχών, ιβ) τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τις προσκλήσεις μελών και τη λειτουρ- γία των συλλογικών οργάνων, ιγ) τη διαδικασία λήψης και κατάρτισης των αποφάσεων συλλογικών οργάνων, ιδ) τις προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσης, υπογραφής, αιτιολογί- ας, ιε) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάκλησης, δημοσίευσης και εν γένει νόμιμης υπόστασης, ιστ) τα όργανα επίδοσης, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων στους παρα- λήπτες τους, ιζ) τα είδη, τις προϋποθέσεις άσκησης δι- οικητικών προσφυγών, τα αποφαινόμενα όργανα και τη διαδικασία κρίσης επί των προσφυγών. Με κανονισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζει την πολιτική δια- χείρισης και επεξεργασίας προσωπικών και μη δεδο- μένων και τήρησης αρχείων από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής των παραπά- νω κανονισμών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για όσα θέματα δεν αντίκεινται στη φύση τους ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.