125 Α' 1986

Νόμος 1642/1986

Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις

21 Αυγούστου 1986