255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 4 - Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ­ Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') προσδιορίζεται κατά συντελεστή φόρου τόσο για τον Ο.Α.Σ.Α., όσο και για τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ., με βάση τα ποσά που εγκρίθηκαν με το 12/19.10.2000 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. και της αποδοχής του από μέρους των Σ.ΕΠ.. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που ορίζεται ως χρόνος έκδοσης εκατέρωθεν, των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι Σ.ΕΠ. και οι εκμεταλλευτές λεωφορείων μέλη των Σ.ΕΠ., που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές και εκκαθαρι­ στικές δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων που λή­ γουν μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό­ ντος, υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ