316 Α' 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 258/2005

Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 14 - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
28 Δεκεμβρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316
28 Δεκεμβρίου 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 258
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν.2676/ 99 (Α, 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.».
β) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α, 48).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (Α, 15), του ν.3232/2004 (Α, 48) και του άρθρου 26 του ν. 3296/2004 (Α, 253).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος. 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
στ) Την υπ’αριθμ. 130/14.10.2002 Οικονομική Έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
ζ) Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε στην υπ’αριθμ. 404/3/268/6.12.2001 απόφασή του όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ.489/1/505/2.6.2004 απόφασή του.
η) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις υπ’αριθμ. 2η/4.2.2003, 3η/ 11.2.2003, 4η/4.3.2003 και 1η/19.10.2004 συνεδριάσεις αυτού.
θ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος επιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.
ι) Την υπ’αριθμ. 110/27.2.2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υπ’αριθμ. 76/12.4.2005 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , απο−
φασίζουμε:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 14ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οι πόροι του Ο.Α.Ε.Ε. είναι: − Έσοδα από μηνιαίες εισφορές, καθώς και πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για τη μη έγκαιρη εξόφλησή τους. − Καταβολές ασφαλισμένων και φορέων τους για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (ν. 1405/1983, 185 Α). − Εισφορά του τακτικού προσωπικού του καταργηθέντος Τ.Σ.Α. − Επιχορήγηση (ν. 1477/1984, 144 Α΄), (ν. 1642/1986, 125 Α΄) και (ν. 1798/1988, 166 Α΄), για αναπλήρωση της απώλειας των εσόδων από κοινωνικούς πόρους, που επήλθε λόγω εφαρμογής του Φ.Π.Α. από 1.1.1987. − Επιχορήγηση για κάλυψη της δαπάνης παροχής του Ε.Κ.Α.Σ. (Άρθρο 68 ν. 2084/1992, 165 Α). − Έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα (ν. 663/1977, 215 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με ν. 2145/1993 (88 Α΄). − Έσοδα από πάγια τέλη χαρτ/μου (ν.δ. 4435/1964, 217 Α΄), όπως καθορίζονται με το ν. 2084/1992(165 Α΄) άρθρο 59. − Συμμετοχή του κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση (Αρθ. 22 και 35 ν. 2084/1992 και π.δ/τος 127, 128 & 129/12.4.1993, 54 Α΄). − Έσοδα από συμμετοχή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. σε δαπάνες συνταξιοδότησης και μεταφορά χρόνου ασφάλισης από το Δημόσιο (ν. 1405/83, 180 Α΄). − Πάγιες εισφορές ν. 2556/1997, 270 Α΄ (παρ. 2 άρθρου 10 )σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (285 Α΄): α) Για έκδοση άδειας κυκλοφορίας Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου. β) Για την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου. γ) Για την χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Δ, Δ και Δ+Ε. δ) Για την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου αυτής. − Ποσοστιαίες εισφορές, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.1759/1988 (50 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν.2873/2000 (285 Α΄). α) Για την μεταβίβαση κάθε αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης, 3% επί της μεταβιβαζόμενης συνολικής αξίας. β) Το 25% επί του συνόλου των τελών κυκλοφορίας κάθε επαγγελματικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (άρθρο 33 του ν.1759/1988, 50 Α΄). − Οι μηνιαίες εισφορές που καταβάλλονται από κάθε κύριο και νομέα ή χρησιούχο και εκμεταλλευτή αυτοκινήτου Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσεως (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2556/1997, 270 Α΄). − Τα έσοδα από αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών. − Κάθε έσοδο που περιέρχεται στον Οργανισμό από δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή άλλη χαριστικής αιτίας κτήση. − Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας. − Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Οργανισμού. − Τα πάσης φύσεως έσοδα των καταργούμενων Ταμείων Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α.