204 Α' 1986

Νόμος 1676/1986

Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

29 Δεκεμβρίου 1986