180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι- κών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλουν αρχικές ή συ- μπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθη- καν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, χωρίς την επιβο- λή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), εφόσον υποβληθούν μέχρι την ίδια ως άνω προθε- σμία αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύ- για του άρθρου 20 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992, (Α΄ 84). β) Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν έ- χουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, προκειμένου για τις αιτή σεις που υπο- βάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου. γ) Επίσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρέχεται η δυ- νατότητα υποβολής δηλώσεων, με τους ευνοϊκούς ό- ρους που ανα φέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, για τις κάτωθι φορολο- γίες: αα) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), όσον αφορά: - αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες ή εκ- καθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθε μά- των, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή, - έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο Δημόσιο πο- σών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε α- γρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις ο- ποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομέ- νη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ., - ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτή- σεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, - δηλώσεις Intrastat. ββ) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρ- θρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή- ματος. γγ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της α- ξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113). δδ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α΄210), τέλος συνδρο μη- τών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τη λε- φωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31). εε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματι- κές και γραμμάτια σε διαταγή. στστ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλο- νται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε εί- δους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις. ζζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν. 2040/ 1992 (Α΄ 70), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν. 112/1967 (Α΄147’) και του ν. 1402/1983 (Α΄ 167). ηη) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φό- ρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (Α΄ 204). θθ) Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή προικών, ειδι- κού φόρου επί των ακινήτων, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων και φόρου ακίνητης περιουσίας νομι- κών προσώπων, όσον αφορά αρχικές ή συμπληρωματι- κές δηλώσεις. Αν οι δηλώσεις αφορούν ακίνητα που βρί- σκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, στις οποίες εφαρμόζεται κατά την πιο πάνω ημερομηνία το αντικει- μενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, οι υ- πόχρεοι δηλώνουν υποχρεωτικά ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει αντικειμενικά με την πρώτη εφαρ- μογή των ανωτέρω διατάξεων στην περιοχή, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής. Για τον προσδιορισμό της φορο- λογητέας αξίας υποβάλλεται από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρε- σίας (Δ.Ο.Υ.), η οικεία φορολογική δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή της φορολογι- κής δήλωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία στο φύλ- λο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου διενεργείται έλεγ- χος και επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστι- μα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ιι) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περι λαμ- βάνεται στις περιπτώσεις α΄ έως και θ΄, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλε τών. δ) Για τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης υ- πολογίζε ται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%), για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέ- ωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και τρία τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις που η φορολο- γική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου, εφόσον ο φόρος κατα- βληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση που ο φόρος κατα- βληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προ- κύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιμο. ε) Η καταβολή του φόρου γίνεται ως εξής: αα) Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται: (i) από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ- θρο 101 του Κ.Φ.Ε. και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο (2), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέ- ρα των δύο (2) επόμενων μηνών αντίστοιχα, (ii) από τα φυσικά πρόσωπα μέχρι την τελευταία εργά- σιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση. ββ) Ο συνολικός φόρος που οφείλεται με βάση τις υ- ποβαλλόμενες δηλώσεις της περίπτωσης γ΄ της παρού- σας παραγράφου, καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υ- ποβολή των δηλώσεων είτε σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δό- σεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δηλώσεων και καθεμία από τις επό- μενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υ- πηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. στ) Οι διατάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή: αα) Στις περιπτώσεις όπου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις. ββ) Στις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιου- σίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). γγ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. δδ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις ο- ποίες δηλώνεται ζημία. εε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρω- θεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστι- κών πράξεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον για αυτές τα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παρ. 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε ά- πρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθε- σμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υ- ποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών. ζ) Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημε- ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν ήδη επιλε- γεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους ε- πιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επί- δοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. η) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, η υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που αναφέρονται σε φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μετά, κα- θώς και υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178).

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ