43 Α' 1996

Νόμος 2386/1996

Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις.

07 Μαρτίου 1996