179 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4001/2011

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178−190)
Άρθρο 193
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179
22 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 193

Αποσπάσεις προσωπικού Δ.Ε.Η. Α.Ε. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της σε υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργα− νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η από− σπαση προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της σε υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όσες έχουν γίνει ή γίνονται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄66) όπως και όσες έχουν γίνει ή γίνο− νται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και των άρθρων 33, 41, 87, 158 παρ. 4 και 169 παρ. 8 του Κ.τ.Β. (Μέρος Β΄, Α΄51/1997), όπως ισχύει, καθώς επίσης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (Α΄367), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735//1987 (Α΄195), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α΄33), με τις οποίες κυρώθηκε η 19/8.2.1990 ΠΥΣ (Α΄16), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄116), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1968/1991 (Α΄150) και τις παραγράφους 1−4 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄28), καθώς και αυτές του άρθρου 74 του ν. 2910/2001 (Α΄91) και της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α΄43). 2. Με εξαίρεση τις αποσπάσεις του προσωπικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της που έχουν γίνει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και όσες έχουν γίνει με βάση το άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) και την παρ. 14 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και με βάση την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όλες οι λοιπές αποσπάσεις προσωπικού των εταιρειών αυτών αίρονται από 31.12.2011.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.