244 Α' 1997

Νόμος 2539/1997

Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

04 Δεκεμβρίου 1997