143 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3584/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Άρθρο 230 - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
28 Ιουνίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3584
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού Δήμων, που προέρχονται, αποκλειστικώς, από Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α), από τη δημοσίευση του παρόντος, μετατρέπονται σε προσωρινές προσωποπαγείς πλήρους απασχόλησης, και η κατάταξη των υπηρετούντων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Η ανωτέρω κατηγορία προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ