52 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4129/2013

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 18 - Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52
28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4129
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Επιτρόπων: τρεις (3) θέσεις Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων (με βαθμό Γενικού Διευθυντή) και εκατόν έντεκα (111) θέσεις Επιτρόπων (με βαθμό Διευθυντή). β1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 8 παρ.10 περίπτωση α΄ του ν. 1653/1986): διακόσιες εξήντα τρεις (263) θέσεις. β2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ (άρθρου 3 παρ.10 του ν. 3274/2004): εβδομήντα (70) θέσεις. γ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων (άρθρου 18 περίπτωση Α΄παρ. 2 του ν. 2145/1993): δύο (2) θέσεις. γ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων (άρθρου 24 παρ. 8 του ν. 3202/2003): εκατόν είκοσι (120) θέσεις. δ1) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων − Λογιστών (άρθρου 12 παρ.11 περίπτωση δ΄ του ν. 2539/1997): έξι (6) θέσεις. δ2) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων − Λογιστών (άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3060/2002): ογδόντα εννέα (89) θέσεις. ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής: επτά (7) θέσεις. στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: μία (1) θέση. ζ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: μία (1) θέση. η) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών: δύο (2) θέσεις. Β. Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΤΕ Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις. Γ. Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Γραμματέων: διακόσιες είκοσι δύο (222) θέσεις. β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: δεκατέσσερις (14) θέσεις. γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Χειριστών Η/Υ: είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. δ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Δακτυλογράφων: δεκαπέντε (15) θέσεις. ε) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Οδηγών: τρεις (3) θέσεις. στ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ Ταξινόμων: τριάντα έξι (36) θέσεις. Δ. Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). α) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων: εβδομήντα πέντε (75) θέσεις. β) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Φυλάκων: δύο (2) θέσεις. γ) Κλάδος Δικαστικών Υπαλλήλων ΥΕ Καθαριστριών: δέκα (10) θέσεις.