224 Α' 2001

Νόμος 2946/2001

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

08 Οκτωβρίου 2001