87 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΜΕΡΟΣ Θ΄ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 280 - Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιό- τητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), καθώς και στους μεταγενέστε- ρους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. ΙΙ. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται η ά- σκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46
07 Ιουνίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87
7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Η αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δι- καιούχων στεγαστικής συνδρομής και η έκδοση της σχετικής απόφασης δικαιούχου δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της κ.υ.α. 33165/2006 (ΦΕΚ 780 Β΄), όπως ισχύει. III. Οι αρμοδιότητες του τομέα Α΄ (Προγραμματισμού – Ανάπτυξης) υπ’ αριθμ. 1 έως και 31, του υποτομέα Δια- χείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ΄ (Φυσικών πόρων - Ενέργειας- Βιομηχανίας) και οι αρ- μοδιότητες του τομέα ΣΤ΄ (Έργων – Χωροταξίας- Περι- βάλλοντος) υπ’ αριθμ. 1 έως 12 του άρθρου 186 του πα- ρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούνται από τις απο- κεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 30.6.2011. Μέχρι 31.12.2011 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις όσες εκ των αρμοδιοτήτων του υποτομέα της Αλιείας ασκούνταν από τις κρατικές περιφέρειες και με το άρθρο 186 του παρόντος απονέ- μονται στις περιφέρειες. ΙV.α. Η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημοσίων υπηρεσιών στους χώ- ρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, όπως ειδικό- τερα ρυθμίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 8, εδάφιο γ΄ του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) εξακολουθεί να διενεργείται από τα Περι- φερειακά Ταμεία Ανάπτυξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο- κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο- νομικών ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων αυτών από τα Περιφερειακά Τα- μεία Ανάπτυξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. β. Αρμόδιος για τη συγκρότηση της Επιτροπής, που γνωμοδοτεί για την άρση της απαγόρευσης κτήσεως ε- μπραγμάτων δικαιωμάτων επί παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 26 παρ. 1 περ. β΄ ν. 1892/1990 – ΦΕΚ 101 Α΄) εί- ναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει αυτής. V.α. Mε προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθο- ρίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με δασικά έργα, με- λέτες και παροχή συναφών υπηρεσιών. β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό- ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η- λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αποφαι- νόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδι- κό θέμα σχετικό με χωροταξικές, πολεοδομικές μελέτες και υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄). VI.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτί- ζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β. Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως: i. Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους (Γενι- κές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμή- ματα και Γραφεία). ii. Ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας. iii. Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγο- ρίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού. iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνι- κού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμ- βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. v. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των ο- ποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονά- δων και vi. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λει- τουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. VΙI. Τα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινο- τήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) καταργούνται. Ο εξοπλισμός τους πε- ριέρχεται στον οικείο δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού, το δε προσωπικό τους μετατάσσεται στον ανωτέ- ρω δήμο, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 258 του παρόντος. Προκειμένου για την καταργούμενη Τ.Υ.Δ.Κ. της κρα- τικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο εξοπλισμός της πε- ριέρχεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην οποία μετατάσσεται και το προσωπικό της, κατά ανάλογη ε- φαρμογή του άρθρου 256 του παρόντος. VIIΙ. 1. Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΠΙ- ΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ- τοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), πλην του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, καταργούνται, ως αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΚΔΔΑ, από 1.1.2011. 2.α. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρό- νου προσωπικό των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ, που κατείχε σε αυτά οργανικές θέσεις μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έδρα των οικείων, κατά τόπo, Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων και καταλαμβάνει αντίστοιχες οργανικές θέ- σεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε υπηρεσια- κή μονάδα επιπέδου αυτοτελούς τμήματος που συνιστά- ται με τον παρόντα νόμο. Η μονάδα αυτή υπάγεται απευ- θείας, στον Γενικό Γραμματέα και έχει, ως αποκλειστική αρμοδιότητα, την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων του ΕΚΔΔΑ. Για την ανωτέρω μετάταξη εκδίδεται διαπιστω- τική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Το μόνιμο προσωπικό των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ, που κατείχε σε αυτά προσωποπαγείς θέσεις, δύναται να μετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ ή στο ΠΙ- ΝΕΠ Θεσσαλονίκης μετά από σχετική αίτηση των ενδια- φερόμενων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 31.12.2010. Σε αντίθετη περίπτωση μετατάσσεται, αυτοδικαίως, στην έ- δρα των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. γ. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που μετατάσσονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, αντιστοιχούν προς εκείνα που ασκούσαν στα καταργηθέντα ΠΙΝΕΠ, οι δε πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν εξακολουθούν να διατηρού- νται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθο- λογικές συνέπειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται α- πό το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρ- θρου 4 παράγραφος 17 του ν. 3513/2006. δ. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων στα καταργούμενα ΠΙΝΕΠ λήγουν, αυτοδικαίως, από πρώτης (1ης) Ιουλίου 2010 και οι υπάλληλοι επανέρχονται στις οργανικές θέ- σεις, που κατείχαν στους φορείς από τους οποίους είχαν αποσπασθεί. ε. Σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της αποκε- ντρωμένης διοίκησης δεν ταυτίζεται με εκείνη των υφι- στάμενων κρατικών περιφερειών, η μετάταξη που προ- βλέπεται από το εδάφιο α΄ της παρούσης, μπορεί να γί- νει στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της κρατικής περιφέρειας της έδρας του νομού, όπου υπηρετούσε το προσωπικό των καταρ- γούμενων ΠΙΝΕΠ, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομέ- νων, η οποία υποβάλλεται μέχρι 30.09.2010. Η μετάταξη γίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υπάρ- χουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέ- χρι 31.12.2010. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρί- ζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέ- πειες. Το ανωτέρω προσωπικό, διέπεται από το ασφαλι- στικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του άρθρου 4 παρά- γραφος 17 του ν. 3513/2006. Τυχόν επιπλέον τακτικές α- ποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που ε- λάμβαναν ως υπάλληλοι των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ σε σχέση με το μισθολογικό καθεστώς του φορέα μετάτα- ξής τους, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η μισθοδοσία των μετατασσόμενων βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΔΔΑ. στ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ- ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από πρόταση του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ά- σκησης των αρμοδιοτήτων του ανωτέρω αυτοτελούς τμήματος, της συνεργασίας του με το ΕΚΔΔΑ, καθώς και της αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των κα- ταργούμενων ΠΙΝΕΠ. IX. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται συμ- βούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος και προεδρεύ- ει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Το συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεριμνά για το συντονισμό των περιφερειών και των δή- μων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ