266 Α' 2001

Νόμος 2961/2001

Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία

22 Νοεμβρίου 2001