122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 34
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο− ποποιήσεις: 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακο− λούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ Σ.Ο. ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο − με αριθμό οκτανίων 27101141 και 1.000 λίτρα μέχρι και 96,5 EX2710 11 45 410 − με αριθμό οκτανίων ΕΧ27101145 1.000 λίτρα μεγαλύτερο των 96,5 και 2710 1149 γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, 2710 1141 προσφέρεται προς πώληση ή και 2710 1145 410 1.000 λίτρα χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο και αντί της μολυβδούχου 2710 1149 βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο.2710 11 51 και 2710 11 59 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την επομένη ημέρα της κατάθεσης στη Βουλή της τρο− πολογίας. Άρθρο 35 Φορολογία κερδών από λαχεία, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ. 1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνο− νται ως ακολούθως: α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από λαχεία, λα− χειοφόρες ομολογίες και λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και τα κέρδη από παιχνίδια και από τα κάθε εί− δους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και β) οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής». β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προκύ− πτουν από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια που περιλαμβάνουν κλήρωση που γίνεται στην Ελλάδα, γεννιέται κατά το χρόνο της κλή− ρωσης. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών που προ− κύπτουν από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που ο δικαιούχος έθεσε στην Ελλάδα και από παιχνίδια χωρίς κλήρωση γεννιέται κατά το χρόνο της γέ− νεσης της αξίωσης στα κέρδη. Στις κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνι− σμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμ− φερείς, οποιασδήποτε μορφής, εφαρμόζονται, αναλόγως της ύπαρξης ή μη σταδίου κλήρωσης για την απόληψη της παροχής, οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδα− φίου της παρούσας παραγράφου, αντιστοίχως. Το προς βεβαίωση δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας από της γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια». γ. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρα− γράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Στα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογί− ζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ». δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρε− σίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη από− δοσης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας KB΄ Αθηνών». ε. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των άρθρων 58, 60 και 91 έως και 97 εφαρ− μόζονται ανάλογα και για το συνολικό ποσό που προ− έρχεται, μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη στρογγυλοποίηση των μεριδίων, καθώς και από την παραγραφή των κερδών των κάθε είδους παιχνιδιών και στοιχημάτων». 2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορο− λογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταργείται. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη− μερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο− νομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ