44 Α' 2004

Νόμος 3230/2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.

11 Φεβρουαρίου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3230
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
Άρθρο 1Σκοπός - ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καθιερώνεται το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουρ­ γία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του αν­ θρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Για τις ανάγκες του νόμου αυτού η Διοίκηση μέσω Στό­ χων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επι­ διώξεων­επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊ­ στάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επί­ τευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελε­ σμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτι­ κότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρη­ σης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύ­ ξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενι­ κότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη. Για τις ανάγκες του νόμου αυτού αποδοτικότητα θεω­ ρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δρά­ σεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελε­ σματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορι­ σμένων στόχων. Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσμα­ τικότητας. 11 Φεβρουαρίου 2004

Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του νόμου αυτού, αναφορικά με το σύ­ στημα Διοίκησης μέσω Στόχων, εφαρμόζονται στις υπη­ ρεσίες του Δημοσίου, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι­ καίου, και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του νόμου αυτού, αναφορικά με τους δεί­ κτες μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικό­ τητας, εφαρμόζονται στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νο­ μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­ κέντρωσης μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

Άρθρο 3Διαδικασία καθορισμού των στόχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων ακο­ λουθούνται διαδοχικά τα εξής στάδια: α) Με απόφασή του ο Υπουργός ή το όργανο διοίκη­ σης κάθε φορέα γνωστοποιεί και κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες τους στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος. β) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές Διευθύνσεις, προβαίνουν σε μια κατ' αρχήν ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων του φορέα, ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους Διεύθυνσης και ζητούν από αυ­ τούς να προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε Δι­ εύθυνσης. γ) Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος εξειδικεύουν και επιμερίζουν από κοινού τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα. δ) Οι προϊστάμενοι Τμήματος καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του Τμήμα­ τος. Οι ατομικοί στόχοι καθορίζονται ανάλογα με τις αρ­ μοδιότητες της μονάδας που υπηρετεί, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο οι στόχοι καθορίζονται και αποτυπώνονται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης κα­ τόπιν συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο οικείος προϊστάμενος αποφασίζει σχετικά. Κάθε στόχος αναλύεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, που η υλοποίησή τους είναι χρονικά προσδιορισμένη. Οι υπηρεσίες οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες (μετακινήσεις προσωπικού, σύσταση ομάδων διοίκησης έργου κ.λπ.), προκειμένου να υλοποιηθεί η στο­ χοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η συμφωνία για τον προσδιορισμό των στόχων περι­ βάλλεται τον τύπο απόφασης, που εκδίδεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης και προσυπογρά­ φεται από τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή των Διευθύνσεων όπου δεν υφίστανται Γενικές Διευ­ θύνσεις. Στην απόφαση στοχοθεσίας καθορίζονται ο βαθ­ μός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4, δείκτες μέτρησης των αποτελεσμά­ των, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κάθε άλλη ανα­ γκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση στοχοθεσίας κοινοποιείται σε όλο το προ­ σωπικό του φορέα, έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για το σύνολο των επιδιωκόμενων στόχων και το χρόνο υλοποί­ ησης. Οι στόχοι κάθε φορέα για το επόμενο έτος καθορίζονται κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η απόφαση στοχοθεσίας εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα κριτήρια, ο χρόνος, η συ­ χνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγη­ σης της απόδοσης των υπαλλήλων έναντι των προκαθο­ ρισμένων στόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διαδικασία καθορισμού στόχων εφαρμόζεται και για τις Περιφέρειες.

Άρθρο 4Παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν μπορεί να είναι με­ γαλύτερα του τριμήνου, ελέγχεται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων η πορεία υλοποίησης των στόχων. Εάν επισημανθεί σοβαρή απόκλιση μεταξύ των επιθυμητών και πραγματικών αποτελεσμάτων μπορεί να αποφασίζεται ο επανακαθορισμός των στόχων ή η τροποποίηση του ετήσι­ ου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. Οι στόχοι, συνολικά ή καθένας ξεχωριστά, μπορούν να προσαρμοσθούν ανάλογα, εφόσον έχουν προκύψει νέες συνθήκες και δεδομένα. Η αναθεώρηση των στόχων γίνε­ ται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν του αρχικού καθορισμού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 5Δείκτες μέτρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπη­ ρεσιών μετρώνται με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Γενικός δείκτης είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αι­ τήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των πα­ ραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολο­ γιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχό­ μενων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συμπληρωματικώς για κάθε υπηρεσιακή μονάδα μπο­ ρεί να εφαρμόζονται ειδικοί δείκτες που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζο­ νται οι ειδικοί δείκτες, καθορίζεται ο τρόπος της μέτρη­ σης, η περιοδικότητα της μέτρησης και κάθε άλλο ανα­ γκαίο θέμα.

Άρθρο 6Σύσταση μονάδων ποιότητας και αποδοτικότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός προθε­ σμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, συνιστώνται στα Υπουργεία μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίσης, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυ­ τού, με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­ κών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­ σης, συνιστώνται μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας για κάθε Περιφέρεια, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας είναι αρ­ μόδιες για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελε­ σματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπουργείων και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται η οργανωτική υπαγωγή και η εσωτερική διάρθρωση των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα στελέχω­ σής τους και η εν γένει λειτουργία τους. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου, οι οποίες ασκούν συναφείς αρμοδιότητες με αυτές της μονάδας ποιότητας και αποδοτικότητας ή να μεταφέρονται αρμοδιότητες από άλλες οργανικές μονά­ δες του ίδιου Υπουργείου στην ανωτέρω μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προαναφερόμενες μονάδες συντάσσουν εκθέσεις αποτελεσμάτων για επί μέρους αξιολογήσεις τους, σε ετήσια δε βάση εκθέσεις απολογισμού της δράσης τους, τις οποίες υποβάλλουν στον οικείο Υπουργό και συγχρό­ νως τις διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Ποιότητας και Απο­ δοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 7Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ΑποκέντρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η υφιστάμενη μονάδα αποδοτικότητας του Υπουρ­ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­ σης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτι­ κότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμοδιότητά της συνίσταται στην έρευνα, μελέτη και εισαγωγή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου, καθώς και στον προσδιορισμό της ανάγκης για την ανάληψη συγκεκριμένων νομοθετι­ κών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς ή φορείς. Επίσης, έχει την ευθύνη διατύπωσης της έκθεσης, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 6, και φροντίζει για τη συλλογή, κωδικοποίηση και επεξεργασία των σχετικών εκθέσεων, που υποβάλλονται από τις αντίστοιχες μονάδες των Υπουργείων και των Ο.Τ.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας β) Τμήμα Τεκμηρίωσης και καλύτερων πρακτικών. Στις αρμοδιότητες των εν λόγω Τμημάτων ανήκουν: α) Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας ­ Η σχεδίαση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. ­ Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρε­ σιών. ­ Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών. ­ Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελε­ σματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. β) Τμήμα Τεκμηρίωσης και καλύτερων πρακτικών ­ Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. ­ Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η επεξεργασία τους, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. ­ Η αναλυτική παρουσίαση ετησίως των εκθέσεων απο­ δοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. ­ Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτι­ κότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. ­ Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών και η εφαρ­ μογή τους σε άλλες υπηρεσίες. ­ Η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολό­ γηση των αποτελεσμάτων τους. ­ Η εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που δια­ κρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικό­ τητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Απο­ δοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης. Η αναδιάρθρωση της ανωτέρω Διεύθυνσης μπορεί να γίνεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1993 "Σύ­ σταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης", κατά το μέ­ ρος που αφορούν τις αρμοδιότητες της Μονάδας Αποδο­ τικότητας.

Άρθρο θΆρρο θ Ειδικές ρυθμίσεις για τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ή αντιστοίχως της Ένωσης Νομαρ­ χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθορίζο­ νται οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στους οποίους εφαρμόζο­ νται οι διατάξεις του άρθρου 5. Η γνώμη παρέχεται εντός διμήνου, αφότου ζητηθεί. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η απόφαση εκδί­ δεται και χωρίς τη γνώμη αυτή. Στην υπουργική απόφαση αυτή εξειδικεύονται το πε­ ριεχόμενο, οι στόχοι, οι δείκτες και η διάρκεια της μέτρη­ σης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προσθέτουν και άλλους δείκτες με βάση τις επικρατούσες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Οι τυχόν προσθήκες γίνονται με απόφαση του νομαρχια­ κού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. και δεν μπορούν να αναιρούν ούτε να διαφοροποι­ ούν τις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της προη­ γούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα δημοτικά, κοινοτικά και νομαρχιακά συμβούλια με απόφασή τους ορίζουν ή συνιστούν την υπηρεσιακή μο­ νάδα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικα­ σίας μέτρησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσμα­ τικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες συντάσσουν εκθέ­ σεις αποτελεσμάτων των επί μέρους μετρήσεων και σε ετήσια βάση έκθεση απολογισμού της δράσης τους. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων κοινοποιούνται, αρμοδίως, στο νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και στην Ε.Ν.Α.Ε., κατά περίπτωση, στη Γενική Διεύθυνση Το­ πικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Ποιότη­ τας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η παράλειψη της διαβίβασης στην ανωτέρω Διεύθυνση συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 παρ. 5 α' και β' του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 198 Α') ποινές προστίμου.

Άρθρο 9Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - Βράβευση υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που προ­ βλέπεται από το άρθρο 5 και τη διαβίβαση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των επί μέρους μετρήσεων, που προβλέ­ πονται από τα άρθρα 6 παρ. 5 και 8 παρ. 4, συντάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την εισήγηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους αρμόδιους ή εποπτεύοντες Υπουργούς, στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και στην Ε.Ν.Α.Ε., καθώς και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού τους οποίους αφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και ποι­ ότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους, απονέμο­ νται ειδικά βραβεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο­ μικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης καθορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κρι­ τήρια αξιολόγησης και βράβευσης, το είδος των βραβεί­ ων ως και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 10Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρ­ μόδιου Υπουργού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημε­ ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απλουστεύεται η προ­ βλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ιδίως με καθορισμό προθεσμίας εκδόσεώς τους ή με σύ­ ντμηση της ήδη προβλεπόμενης προθεσμίας, με την κα­ τάργηση πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών που προβλέπεται να υποβάλλονται για την απόδειξη γεγονό­ των ή εννόμων σχέσεων, με την αντικατάσταση τέτοιων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, καθώς και με την υποχρέωση της υπη­ ρεσίας που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πρά­ ξης να αναζητά η ίδια πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες εφόσον συναινεί το πρόσωπο που το αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απαίτηση υποβολής πιστοποιητικών ή άλλων δικαι­ ολογητικών από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, για την έκδοση διοικητικής πράξης, επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολο­ γητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δή­ λωση του Ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατέ­ θηκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματο­ ληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προη­ γούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απε­ κρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυ­ ρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται επίσης οι διοικη­ τικές πράξεις οι οποίες τεκμαίρεται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, εάν έχει παρέλθει άπρα­ κτη συγκεκριμένη προθεσμία από την υποβολή την αίτη­ σης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και οι τρόποι ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων τρίτων. Στις περιπτώσεις πράξεων των οποίων η έκδοση τεκμαίρεται κατά τα ανωτέρω, ο πο­ λίτης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμό­ δια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Διοικητικές πράξεις για την έκδοση των οποίων απαι­ τείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η έκδοση πι­ στοποιητικών, η διατύπωση γνώμης, ή η έκδοση άλλης δι­ οικητικής πράξης από υπηρεσία διαφορετική εκείνης που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης, μπορεί να εκδίδονται ύστερα από συνδιάσκεψη των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των επί μέρους πιστο­ ποιητικών, γνωμών ή άλλων διοικητικών πράξεων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­ κέντρωσης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της συνδιάσκεψης, και κάθε αναγκαία λεπτο­ μέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά πε­ ρίπτωση αρμόδιων Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διοικητι­ κές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συνδιά­ σκεψης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήπο­ τε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρε­ σιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 μόνο στην περί­ πτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις, ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής με βάση ειδική αι­ τιολογία».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α'/28.12.1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία με­ ταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακρι­ βούς αντιγράφου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή οφείλουν να διακινούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγ­ γραφα, των οποίων επιτρέπεται, κατά τις κείμενες διατά­ ξεις η διακίνηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς ψη­ φιακή υπογραφή.

Άρθρο 11Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη ΔιοίκησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 "Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια­ τάξεις" ΦΕΚ 45 Α'/9.3.1999 αντικαθίσταται και συμπληρώ­ νεται ως εξής: «Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφε­ ρομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημε­ ρών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρ­ μόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περί­ πτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμο­ διότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέ­ ρες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 αντικαθί­ σταται ως εξής: «6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρ­ ριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999 αντικαθί­ σταται ως εξής: «Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παρά­ γραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παρά­ λογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Κ.Ε.Π. οφείλει να διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρε­ σία τις υποβληθείσες σ' αυτό αιτήσεις εντός της επομέ­ νης από της υποβολής τους ημέρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 προστίθεται διά­ ταξη ως εξής: «Για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου χρη­ ματικού ποσού λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α. το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης για τη διεκ­ περαίωση της υπόθεσης, β. το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, γ. οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του άρ­ θρου δεύτερου του Ν. 2690/1999, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλ­ ληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αιτήσεις για έκδοση διοικητικής πράξης που υποβάλ­ λονται μέσω Κ.Ε.Π. τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλο­ νται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μόνιμοι υπάλληλοι και με σχέση εργασίας ιδιωτι­ κού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που είναι γο­ νείς ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρίες, τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής σε άλ­ λη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας ή ο έχων την επιμέ­ λεια του ατόμου με αναπηρίες, μπορούν να αποσπώ­ νται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν αυτά τα άτο­ μα με αναπηρίες, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρό­ νο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α') τροποποιείται ως εξής: «Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που επιτρέπει την απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη από τις περιοχές αυτές καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ­ θρου 48 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α') και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α'), που προβλέπουν την απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την απόσπαση δη­ μοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυ­ τοδιοίκησης για το χρόνο της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απαιτούμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ­ θρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002 βε­ βαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της πα­ ρασχεθείσας εργασίας, όταν η προϋπηρεσία του υποψη­ φίου έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, καταργείται για τις προκηρύξεις που εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3189/2003 (ΦΕΚ 243 Α'), αντικαθί­ σταται ως εξής: «Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φο­ νεύθηκαν συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους, είτε εναντίον άλλων, προ­ σλαμβάνεται στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή αντι­ καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2527/ 1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον: α) επιτύ­ χουν σε γραπτό διαγωνισμό ή β) καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας, σε σειρά πέραν του αριθμού των διορι­ στέων. Το κατά το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα πρόσωπα τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρώς, συνε­ πεία τρομοκρατικής πράξης. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέ­ πουν να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού της παρούσας διάταξης, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο­ ρίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι οποίοι κατέχουν ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει η θέση την οποία κατέχουν, επιτρέπεται να μετατάσσονται σε κενή θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον ο τίτλος σπουδών τους προβλέπεται ή αντιστοιχεί σε κλάδο ή ειδικότητα της υπη­ ρεσίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσω­ ποπαγή θέση, ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπου­ δών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τους υπάρχοντες κλάδους μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδή­ ποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που την κατέχουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 70 ­ 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 2683/1999 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μόνιμων υπαλλή­ λων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθ­ μού και των Ν.Π.Δ.Δ. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες: Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. χορηγούνται κατ' ανάλογη εφαρμογή των δια­ τάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 55 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για την αξιολόγηση του προσωπικού με σχέση εργα­ σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού εφαρμόζο­ νται ανάλογα οι διατάξεις που διέπουν το μόνιμο προσω­ πικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 14 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 αντικαθί­ σταται ως εξής: «14. Στις προβλεπόμενες, από τις οικείες οργανικές δια­ τάξεις, θέσεις με βαθμό Διευθυντή των φορέων της πα­ ραγράφου 2, προστίθεται από μία θέση βαθμού Διευθυ­ ντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας για όλους τους κλά­ δους ΠΕ ή ΤΕ με αντίστοιχη μείωση μίας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών δι­ ευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους. Με αποφάσεις των αρμόδιων κατά περίπτωση οργά­ νων, συνιστώνται στους οικείους οργανισμούς υπηρεσια­ κές μονάδες σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου, με κύρια αρμοδιότητα την προώθηση και παρακολούθηση των πά­ σης φύσεως ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση προς την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική υπαγω­ γή και η αριθμητική σύνθεση, κατά κλάδο ή ειδικότητα του αναγκαίου για τη στελέχωση της μονάδας αυτής προσω­ πικού, στο πλαίσιο του υπηρετούντος προσωπικού.

Άρθρο 13Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσί­ ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ