3 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3814/2010

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
12 Ιανουαρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 3
12 Ιανουαρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3814
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) αυξάνονται από μισό τοις εκατό (0,5%) και ένα τοις εκατό (1%), σε ένα τοις εκατό (1%) και ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοιχα.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ− ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ,
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
Άρθρο δεύτερο
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στους υποκείμενους στο φόρο που κάνουν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1,
σε συγκεκριμένη φορολογική περίοδο που υποβάλλουν ανακριβή τη δήλωση αυτή ή υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση επομένων φορολογικών περιόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου που οφείλεται, σε ποσοστό τεσσεράμισι τοις εκατό (4,5%) στην περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης και πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης για κάθε μήνα, με ανώτατο όριο διακόσια τοις εκατό (200%).
Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συμβιβασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20.10.2009 και μετά.»
2. Το άρθρο 2 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, καταργείται.
3. Οι πλειστηριασμοί του άρθρου 5 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλονται έως και την 30ή Ιουνίου 2010.
4. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.