3 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3814/2010

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5
12 Ιανουαρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 3
12 Ιανουαρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3814
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5

Αναστέλλονται έως και 31.12.2009 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ− ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ,
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
Άρθρο δεύτερο
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στους υποκείμενους στο φόρο που κάνουν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1,
σε συγκεκριμένη φορολογική περίοδο που υποβάλλουν ανακριβή τη δήλωση αυτή ή υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση επομένων φορολογικών περιόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου που οφείλεται, σε ποσοστό τεσσεράμισι τοις εκατό (4,5%) στην περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης και πέντε τοις εκατό (5%) στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης για κάθε μήνα, με ανώτατο όριο διακόσια τοις εκατό (200%).
Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συμβιβασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20.10.2009 και μετά.»
2. Το άρθρο 2 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, καταργείται.
3. Οι πλειστηριασμοί του άρθρου 5 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλονται έως και την 30ή Ιουνίου 2010.
4. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.