215 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4018/2011

Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 6
30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215
30 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6

Το άρθρο 16Α του ν. 3386/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 16Α Μετάκληση αλιεργατών 1. Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτες τρίτης χώρας, ως αλιεργάτες, με σχέση εξαρτημένης ερ- γασίας ορισμένου χρόνου και προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προη- γούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης, εφόσον προβλέπονται αντίστοι- χες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στην Υπη- ρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρω- μένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νομό, όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογί- ου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει: α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται, β) πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, στα οποία περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέν- νησης και ο αριθμός διαβατηρίου, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμε- νους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου, δ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη α- πό τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία αναφέρο- νται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλη- σης και η αμοιβή του εργαζομένου, και ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέ- πονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και για διάστημα έ- ξι μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας. Αν δεν εγκρι- θεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επι- στρέφονται στον εργοδότη, μετά από αίτησή του. Οι α- σφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπό- μενο διάστημα απασχόλησης του μετακληθέντος επι- στρέφονται επίσης στον εργοδότη που τις κατέβαλε, ε- φόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστι- κής απομάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτω- ση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακλη- θέντος εργαζομένου, ο εργοδότης αναλαμβάνει τις α- σφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπό- μενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης μόνον ε- φόσον πιστοποιεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει α- πό τη χώρα. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απα- σχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρ- θρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272). 2. Η αρμόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτι- κή πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετα- νάστευσης και με την επιφύλαξη των γενικών και ειδι- κών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώ- ρηση εισόδου για εργασία αλιεργατών. 3. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συ- γκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο ισχύος της, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια δια- μονής οποιασδήποτε κατηγορίας. 4. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τό- πο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματολη- πτικά υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγεί- ας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες των εργαζο- μένων. 5. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άμεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια μετά την ο- λοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και αν λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να ει- σέλθει εκ νέου στη Χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και για περίοδο έ- ως πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη Χώρα. 6. Για όσους υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρω- θεί με το ν. 1453/1984 (Α΄ 88), αν λυθεί, με οποιονδήπο- τε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμ- βασης εργασίας με άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστημα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου ε- ξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών και πά- ντως, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι μι- κρότερο των τριών μηνών, έως τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμ- βαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υ- ποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των α- σφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κα- τά την οποία θα απασχολήσει τον αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για το εν λό- γω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργο- δότη. Άρθρο 7 1. Μέχρι τον καθορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, των σημείων υπο- δοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρί- των χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδει- ών διαμονής, το βιομετρικό δεδομένο της φωτογραφίας, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται στο δήμο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας. 2. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υπέχει την υποχρέω- ση να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών α- ποτυπωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του αν η αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της ά- δειας διαμονής ή για την επανέκδοσή της είχε υποβλη- θεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απόφασης. 3. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποί- ες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλα- βής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων απο- φάσεων από τους δήμους της Χώρας στις Υπηρεσίες Αλ- λοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Δι- οικήσεων, εκδίδονται το αργότερο με τη συμπλήρωση έ- τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ειδικά για την περίπτωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου, οι αποφάσεις εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών επέρχεται αυτοδικαίως η μεταφορά των σχετικών αρμο- διοτήτων. Εξαιρουμένης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί- ου, η ισχύς προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρό- ντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος από την πα- ρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών. Έως την καθοριζόμενη από τις κοινές υπουργικές απο- φάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ημερομηνία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση των ανωτέρω προ- θεσμιών, οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να α- σκούνται από τους δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/ 2005. 4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έ- χουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αί- τηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατά- θεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υπο- χρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως τρο- ποποιείται με τον παρόντα νόμο, ενημερώνοντας ταυτο- χρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης. 5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3386/ 2005 και οι, δυνάμει αυτής, εκδοθείσες αποφάσεις εξα- κολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της προ- βλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρό- ντος νόμου απόφασης. 6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υ- παιτιότητα του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, ε- πιδίδεται σε αυτόν απόφαση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει, δεν απαιτείται η εκτύπωση αυτής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. 7. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση της μετάκλη- σης εποχικών εργαζομένων ή αλιεργατών, καθώς και αι- τήσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει από Ελ- ληνικές Προξενικές Αρχές των χωρών προέλευσής τους θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, που έχουν υποβληθεί προ της έναρξης ισχύος των δια- τάξεων του παρόντος νόμου, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, ικανοποι- ούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 16Α του ν. 3386/2005, όπως αυτές ίσχυ- σαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου, αντίστοιχα. 8. Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, αντικαθί- σταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος απο- δεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματι- κό γεγονός της διαμονής του στη Χώρα για δέκα τουλά- χιστον συνεχή έτη.» 9. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομο- θεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσω- πείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν υπάλληλο της. Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήματα αντίθεσης κειμένων διατάξεων προς το Σύνταγμα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις με ι- διάζουσα σοβαρότητα ή με ευρύτερο ενδιαφέρον, η Διοί- κηση, ύστερα από προηγούμενο έγγραφο αίτημά της, μπορεί να εκπροσωπείται από μέλος του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδομένων αποφάσε- ων ένδικο μέσο ασκείται από μέλος του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους, μόνο μετά από έγγραφο αίτημα της Διοίκησης.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ