206 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4089/2012

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.

26 Οκτωβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 206
26 Οκτωβρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4089
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 4.9.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 171 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄/5.9.2012) και έχει ως εξής: «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος. 2. Το άρθρο 8 παράγραφος 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). 3. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 35415/28.7.2011 (Β΄ 1701) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 5. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους, η οποία προέκυψε από τη μη ολοκλήρωση ή την άγονη κατάληξη πολλών σχετικών διαγωνισμών από τους περισσότερους Δήμους της χώρας εντός της νόμιμης προθεσμίας. 6. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών από τον τόπο δια μονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012−2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α. αρ. 35415/28.7.2011 (1701 Β΄). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Δήμους, η μεταφορά των μαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου με παράταση, αναδρομικώς και μέχρι 30.6.2013, των οικείων συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), εφαρμοζομένων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συμβάσεων των Δήμων. 2. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012. 3. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά τα άρθρα 44 παράγραφος 1 και 72 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑ−ΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ» Άρθρο δεύτερο 1. Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της από 4 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013» (Α΄ 171) περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών των Περιφερειών που παρατάθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και αυτές που δεν παρατάθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011−2012, οι οποίες παρατείνονται από τότε που έληξαν έως 30.6.2013. 2. Τα νέα δρομολόγια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, κοστολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διακηρύξεις των συμβάσεων, οι οποίες παρατείνονται απομειωμένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 17%. Άρθρο τρίτο Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης προστίθεται εδάφιο με ισχύ από τη δημοσίευσή της στις 5.9.2012 ως εξής: «Αν οι κατά τα ανωτέρω παρατάσεις αφορούν συμβάσεις οι οποίες είχαν αρχικά συναφθεί με κόστος που δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ισχύουν τα εξής: α) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, οι συμβάσεις παραμένουν ως έχουν. β) Όταν το κόστος πριν από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα και σε ποσοστό μικρότερο του 17% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, το ποσοστό αυτό συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου απομείωση.»

Άρθρο τέταρτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 3.2.2012 έως 30.6.2012, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), καθώς και στο άρθρο 34 του ν. 4053/2012, καταβάλλονται νομίμως, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11.9.2012 μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της ανωτέρω Πράξης, καταβάλλονται νομίμως εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1 της ίδιας Πράξης όπως συμπληρώνεται με το άρθρο τρίτο.

Άρθρο πέμπτοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τροποποιείται ως εξής: «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. που έχουν αναληφθεί, χωρίς την απαιτούμενη προέγκριση δαπάνης του εποπτεύοντος Υπουργού, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο έκτο

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και δαπάνες για την: α) υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας και β) λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τη σήμανση και καταγραφή των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου ανά την Επικράτεια, που βαρύνουν τους Ο.Τ.Α. και πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Άρθρο έβδομοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο Η΄ του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από 1.7.2013, εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις Δήμων για τη μεταφορά μαθητών που συνάφθηκαν βάσει της κ.υ.α. αριθ. 35415/28.7.2011 (Β΄ 1701) ή άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών με διάρκεια πέραν της 1.7.2013 λύονται αυτοδικαίως και αζημίως μετά την ημερομηνία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. Από την ανωτέρω ημερομηνία οι απαιτούμενες πιστώσεις προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης, καθώς και των υφισταμένων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οφειλών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών, μεταφέρονται από πόρους των Δήμων στις Περιφέρειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται από το έτος 2014 και εφεξής, η αύξηση των ποσοστών των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, σε βάρος των ποσοστών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 259 του ίδιου νόμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο ένατο

Οι Περιφέρειες δύνανται να εγγράφουν πίστωση, να δημοπρατούν και να προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια για την προετοιμασία της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2013 − 2014 και πριν από την 1.7.2013.

Άρθρο δέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ