252 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4208/2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 22
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
18 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 252
18 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4208
Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α΄73), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη. Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη σύμφωνα με την Υ10α/Γ.Π. (Β΄ 1145) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται. 3. To άρθρο 2 τοu v. 3754/2009 (Α΄ 43) συμπληρώνεται μετά τη λέξη «πανεπιστημιακό» και μετά τη λέξη «εβδομάδας» ως ακολούθως: «Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας από την ημέρα πραγματοποίησης της ενεργούς εφημερίας. 4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω αναγνωρίζεται και υπολογίζεται εις πενταπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπόλοιπων ιατρών του καταλόγου Α΄. 5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν. 6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου. Άρθρο 23 Παράταση συμβάσεων μισθώσεως έργου ιατρών ΕΟΠΥΥ 1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση μέχρι τις 31.12.2013. 2. Οι λήξασες, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συμβάσεις μίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισμού. 3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α΄ του άρθρου 19 του ν. 3846/2010, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206). Άρθρο 24 1. Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2012−2013 από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της, από 4.9.2012, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 171), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (Α΄ 206), χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να παραταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). 2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1.α. του άρθρου 47 του ν. 4141/2013 παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2013 συμπεριλαμβανομένης και της εκκαθάρισης των καθ’ υπέρβαση δαπανών του Α΄ εξαμήνου του 2013. Άρθρο 25 Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών. β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων.»

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ