25 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4116/2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39)» (Α΄ 188)

31 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25
31 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4116
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39)» (Α΄ 188)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 3.10.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής όπως αυτή συνεστήθη βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 6 του ν. 4046/2012 και της ΠΥΣ 7/28.2.2012 και ξεκίνησε να λειτουργεί με την ΠΥΣ 9/8.3.2012», που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 188 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) που έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39)» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, β. της παραγράφου 6 του άρθρου 1 ν. 4046/2012 (Α΄ 28,) γ. της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α΄ 39), δ. της ΠΥΣ 9/8.3.2012 (Α΄ 49), ε. της ΠΥΣ 22/24.7.2012 (Α΄ 152). 2. Το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκε το έργο της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, όπως αυτή συστήθηκε με βάση την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/ 2012 και την ΠΥΣ 7/28.2.2012 και άρχισε να λειτουργεί με την ΠΥΣ 9/8.3.2012, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των έξι μηνών, όπως οριζόταν από τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι υφίσταται έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης προκειμένου να μη διακοπούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες τουπληθυσμού, ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα. 3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Διάρκεια λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής 1. Η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του νόμου 4046/2012 (Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α΄ 39) λήγει την 31.12.2012. 2. Με ΠΥΣ παύονται και διορίζονται τα μέλη της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής που προβλέπεται στο Παράρτημα V 2 του νόμου 4046/2012 (Α΄ 28) και στο άρθρο 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α΄ 39). Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 39)» (Α΄ 188) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ