156 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4164/2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

Άρθρο 1 - Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»
09 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
9 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4164
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.)»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 1647/1986 (Α΄ 141) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται. Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1647/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3882/ 2010 (Α΄ 166) και όπως οι αρμοδιότητες αυτές υφίστανται μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄416), μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε με την, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄ 872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), στην αγγλική «NATIONAL CADASTRE AND MAPPING AGENCY S.A.». Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η έκδοση από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κανονιστικών πράξεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ.Χ.Ε. που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 18 του ν. 3882/2010 (Α΄166) από την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκούνται, από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δε ορίζεται ως φορέας ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3882/ 2010 (Α΄166), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες περιορίζεται η πρόσβαση τρίτων σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3882/2010 (Α΄166).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΚΧΑ Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διενέργεια απογραφής των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς και των κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων και καταθέσεων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ως προς τα ακίνητα, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με περιληπτική περιγραφή τους, η οποία σημειώνεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των κατά τόπους αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή στα κτηματολογικά βιβλία των κατά τόπους αρμόδιων Κτηματολογικών Γραφείων. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την κατάργηση του Ο.Κ.Χ.Ε. και, ιδίως, τα θέματα που αναφέρονται στα αρχεία, στα έσοδα, στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του, όπως είχαν πριν από την κατάργησή του. δ) Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998 (Α΄275), 2308/ 1995 (Α΄114) και 3481/2006 (Α΄162) εισπράττονται και αποδίδονται στον Ο.Κ.Χ.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισπράττονται και αποδίδονται στην εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. σε λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Τα ποσά αυτά εγγράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας σε ειδικό κωδικό για ποσά προοριζόμενα για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εκδοθησόμενων ονομαστικών μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση για την εκάστοτε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας λαμβάνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενεργούντος εν προκειμένω για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προσωπικό αυτό δύναται να διατεθεί στην ΕΚΧΑ Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου το ήδη αποσπασθέν, από τον Ο.Κ.Χ.Ε. στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προσωπικό παραμένει στη διάθεση της ΕΚΧΑ Α.Ε.. β) Το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται αυτοδικαίως κατά ειδικότητα σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, οι δε τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία τoυ Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδικαίως, χωρίς να δημιουργείται οποιουδήποτε είδους και φύσεως αξίωση για αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Δύο από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Κτηματολόγιο Α.Ε. (εφεξής ΕΚΧΑ) διορίζονται ως Αντιπρόεδροι με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατηγοριοποιούνται οι αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε δύο διακριτούς τομείς: α) τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων και β) τον Τομέα Κτηματολογίου, επικεφαλής των οποίων τίθενται αντιστοίχως οι ως άνω Αντιπρόεδροι. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εξασφάλιση του διακριτού ρόλου των ως άνω τομέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες σε σχέση, ιδίως με εργασίες αποτύπωσης και απεικόνισης γεωχωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων, δεδομένων ρύπανσης, υδάτων, αέρα, δασικών χαρτών και κάθε άλλης γεωχωρικής πληροφορίας, μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και κατανέμονται στους δύο πιο πάνω τομείς κατά θεματικό περιεχόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2664/1998 Κτηματολογικά Γραφεία που συνιστώνται κατά τις διατάξεις αυτού, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αρμοδιότητες του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και οι εκκρεμείς διαδικασίες, που αφορούν διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει και εκτελεί ο Ο.Κ.Χ.Ε., ασκούνται και συνεχίζονται, αντιστοίχως, από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Τέλη και δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, που, κατά τις διατάξεις των νόμων 2664/1998, 2308/1995 και 3481/2006 έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Ο.Κ.Χ.Ε., αποδίδονται στην εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτή τηρεί σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Ποσά προερχόμενα από τα ως άνω τέλη και δικαιώματα που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο λογαριασμό του Ο.Κ.Χ.Ε. που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέρονται στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΕΚΧΑ Α.Ε.. 11.΄Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής από την έναρξη ισχύος του παρόντος προστίθεται η φράση: «όπως αυτή μετονομάζεται». 12. Η «ΕΚΧΑ Α.Ε.» υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ Α.Ε. καλείται δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του έργου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία.